Архив

Условия использования

"Информация об Учреждении, в т.ч. в соответствии с ч.2 ст.12 Закона Украины« О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг »:

Услуги предоставляются ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ультра Финанс» (далее также - "Учреждение"). Сокращенно - ООО "Ультра Финанс". Английском сокращенно - Ultra Finance LLC. Учреждение осуществляет свою деятельность с использованием торговой марки (знака) «ULTRACASH», что подтверждено Свидетельством на знак для товаров и услуг №216537, зарегистрирован в Государственном Реестре свидетельств Украины на знак для товаров и услуг 12 сентября 2016. "

Ідентифікаційні дані фінансової установи

Код за ЄДРПОУ

39977606

Местонахождение и адрес, по которому принимаются жалобы потребителей финансовых услуг

61072, м.Харків, вул.Тобольська, б. 42, кім. 316

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

 

Відомості про власників істотної участі фінансової установи

Жоден із співзасновників установи не має істотної участі в статутному капіталі

 

Відомості про склад виконавчого органу фінансової установи

Директор ТОВ «Ультра Фінанс» - Маркус Дмитро Романович

 

Відомості про ліцензії та дозволи фінансової установи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи IK №147 від 20.10.2015, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Ліцензія на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 12.11.2015 року (не має строку дії), переоформлена 26.01.2017 року на підставі розпорядження №163 «Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» на Ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, про початок процедури ліквідації фінансової установи

Справа про банкрутство не порушувалась. ТОВ «Ультра Фінанс» не перебуває в процесі ліквідації.

 

Річна звітність та аудиторський висновок про її достовірність

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

 

Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3

Тел.: +38 (044) 234-39-46

Email: office@nfp.gov.ua

 

Орган з питань захисту прав споживачів:

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області

Адреса: 61166, Харківська область, м. Харків, пр-т Науки, 40

Тел.: +38 (057) 725-19-00

e-mail: gudpss@kh-consumer.gov.ua

 
 

Свидетельство

 

«Затверджено»

Загальними зборами учасників

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

(протокол № 20 від 01.08.2019 року)


 

РЕГЛАМЕНТ (ПРАВИЛА)

НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС»

У цьому Регламенті (Правилах) надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (далі - Регламент) Товариства з обмеженою відповідальністю «Ультра Фінанс» (далі - Товариство) терміни вживаються у такому значенні:

 

Акцепт - прийняття Позичальником пропозиції (оферти) Товариства укласти Договір фінансового кредиту у розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

Банківський рахунок – належний Позичальнику картковий рахунок в установі банку.

Банківська картка – електронний платіжний засіб міжнародної або національної платіжної системи, держателем якого є Позичальник, що використовується для здійснення фінансових операцій за належним йому Банківським рахунком та реквізити якого вказуються Позичальником при реєстрації в Особистому кабінеті на Веб-сайті Товариства.

Веб-сайт – офіційний веб-сайт Товариства за адресою в мережі Інтернет www.ultracash.com.ua

Верифікація – перевірка тавстановлення достовірності зазначених Позичальником реквізитів Банківської картки при реєстрації на Веб – сайті Товариства.

Графік розрахунків – невід'ємна частина договору фінансового кредиту, що містить суму кредиту і розрахунок процентів за користування кредитом, із зазначенням дати платежу.

Договір фінансового кредиту - домовленість між Товариством та Позичальником, де визначені істотні умови, права та обов’язки Сторін щодо отримання та повернення Фінансового кредиту, згенерована Інформаційно-телекомунікаційною системою Товариства, оформлена та підписана Сторонами в електронній формі в порядку відповідно до розділу 1цьогоРегламенту.

Електронне повідомлення - інформація, представлена в електронній формі, надана Товариством Позичальнику як стороні Договору фінансового кредиту з використанням ІТС Товариства.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - дані в електронній формі, що додаються до інших електронних даних Позичальником та пересилаються Товариствушляхомвведення в спеціально поле в Особистому кабінеті Одноразового ідентифікатора, згенерованого Інформаційно-телекомунікаційною системою Товариства та надісланого Позичальнику.

Електронний підпис з одноразовим ідентифікатором - дані в електронній формі, що додаються до інших електронних даних Позичальником та пересилаються Товариству

Інформаційно-телекомунікаційна система (або «ІТС») – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем Товариства, яка працює в форматі Сайту(ів) Товариства, в рамках якої реалізуються технології обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів і які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле.

Логін - унікальна комбінація букв та/або цифр та/або символів, що встановлюється Позичальником в момент реєстрації на Веб-сайті Товариства. Цю комбінацію Позичальник самостійно вказує в спеціальному полі «Логін» при вході до Особистого кабінету. Позичальник особисто несе відповідальність за схоронність Логіну Особистого кабінету.

Номер Позичальника – особистий телефонний номер Позичальника, зазначений при реєстрації на Веб-сайті.

Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Позичальник, приймаючи пропозицію (оферту) Товариства та погоджуючись з Регламентом та умовами Договору фінансового кредиту в Особистому кабінеті та, яка відповідно до ч.1 ст.12 Закону України «Про електронну комерцію», використовується з метою підписання пропозиції (оферти) та Договору фінансового кредиту. Товариство передає Одноразовий ідентифікатор Позичальнику засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його Інформаційно-телекомунікаційній системі, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому СМС-повідомлення (SMS) за Номером Позичальника, вказаному Позичальником під час реєстрації на Веб-сайті Товариства.

Особистий кабінет – сукупність персональних захищених сторінок Позичальника на Веб-сайті Товариства, за допомогою якої Позичальник здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до Договору фінансового кредиту, додаткових договорів до Договору фінансового кредиту, Графіка розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаних з наданням Товариством фінансових послуг. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Позичальником після авторизації, яка проходить шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Веб-сайті Товариства і має юридичне значення ідентифікації Позичальника в Інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства в розумінні ч.8 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію».

Оферта – пропозиція від Товариства Позичальнику щодо укладення Договору фінансового кредиту в розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

Пароль- унікальна комбінація букв та/або цифр та/або символів, що встановлюється Позичальником в момент реєстрації на Веб-сайті Товариства. Цю комбінацію Позичальник самостійно зазначає в спеціальному полі «Пароль» при вході до Особистого кабінету. Позичальник особисто несе відповідальність за схоронність Паролю Особистого Кабінету.

Позичальник– фізична особа, яка з метою укладення Договору фінансового кредиту з Товариством, шляхом вчинення дій, передбачених цим Регламентом, акцептує пропозицію його укласти та підписує Договір фінансового кредиту у порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» та в цьому Регламенті. Позичальник повинен відповідати наступним вимогам Товариства:

- мати повну цивільну дієздатність та правоздатність;

- мати дійсний паспорт громадянина України або дійсну посвідку на постійне проживання;

- мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- мати зареєстроване місце проживання на території України;

- мати відкритий на власне ім'я Банківський рахунок в банку, зареєстрованому в Україні, з оформленою до нього Банківською картою;

- мати на власному Банківському рахунку активний залишок грошових коштів, якимивін може безперешкодно розпоряджатись;

- діяти від власного імені, у власних інтересах, не отримувати кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача, бенефіціара, тощо).

Фінансовий кредит – грошові кошти, які надаються Товариством без конкретної споживчої мети на умовах зворотності, строковості та платності Позичальнику.

 

Розділ 1. Порядок укладання Договору фінансового кредиту

1.1. У відповідності до частини четвертої статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» цей Регламент є пропозицією Товариства укласти Договір фінансового кредиту.

1.2. Цей Регламент визначає порядок і умови надання Товариством грошових коштів у якості Фінансового кредиту, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов Договору фінансового кредиту, а також регулює відносини, що виникають між Товариством і Позичальником.

1.3. Позичальник, який має намір отримати Фінансовий кредит повинен зареєструватися на Веб-сайті Товариства.

1.4. Для реєстрації на Веб-сайті Товариства заповнюється відповідна реєстраційна форма, в якій Позичальник зобов'язаний вказати достовірні та актуальні особисті дані, а також бажаний розмір Фінансового кредиту та бажаний строк користування кредитом.

1.5. Заповнюючи реєстраційну форму та проставляючи відповідну відмітку у спеціальному полі реєстраційної форми Позичальник надає згоду:

1.5.1. на обробку Товариством своїх персональних даних;

1.5.2. на використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором як його власноручного підпису при укладенні Договорів фінансового кредиту та/або здійсненні інших правочинів з Товариством;

1.5.3. на те, що Товариство має право звертатися за інформацією про фінансовий стан Позичальника або іншою інформацією, яка необхідна для ухвалення рішення про надання фінансового кредиту до третіх осіб, які пов'язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими відносинами;

1.5.4. на отримання смс-повідомлень (SMS), листів засобами електронного та поштового зв’язку з інформацією щодо фінансових послуг Товариства, в тому числі щодо укладення та виконання Договорів фінансового кредиту;

1.5.5. на здійснення Товариством телефонних дзвінків на Номер Позичальника з метою підтвердження повноти, точності, достовірності зазначеної в реєстраційній формі на Веб-сайті інформації, а також для отримання інших відомостей від Позичальника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту або пов’язаними з ходом виконання Договорів фінансового кредиту. Позичальник визнає, що він попереджений про здійснення Товариством запису таких телефонних дзвінків та надає на це згоду.

1.6. Під час реєстрації, з метою ідентифікації особи Позичальника як власника Банківського рахунку, Товариство здійснює верифікацію зазначених при реєстрації реквізитів Банківської картки. Для цього в автоматичному режимі на Банківському рахунку блокується випадкова сума від 1(однієї) до 5(п'яти) гривень. З метою успішної верифікації Позичальник має забезпечити наявність на Банківському рахунку суми у розмірі не менше чим 5(п'ять) гривень.

1.7. У відповідному полі реєстраційної форми Позичальнику необхідно вказати точну заблоковану суму грошових коштів з копійками (наприклад: 2,89). Дізнатись про розмір заблокованої суми Позичальник може за допомогою інтернет-банкінгу, смс-повідомлення (SMS) від обслуговуючого банку (якщо ця послуга підключена), або подзвонивши на номер “гарячої лінії” обслуговуючого банку.

Після проходження процедури верифікації протягом 1(одної) години в автоматичному режимі відбувається розблокування на Банківському рахунку вищезазначеної суми.

1.8. Товариство приймає рішення про реєстрацію Позичальника на Веб-сайті або відмову у реєстрації та повідомляє про це Позичальника шляхом надсилання йому смс-повідомлення (SMS) на Номер Позичальника та електронного повідомлення на адресу зазначеної Позичальником електронної поштової скриньки.

Товариство має право відмовити Позичальнику в реєстрації на Веб-сайті без обґрунтування причин такої відмови. У разі прийняття Товариством рішення про реєстрацію Позичальника на Веб-сайті, за допомогою унікального поєднання Логіну та Паролю, йому надається доступ до Особистого кабінету.

1.9. Товариство має право запропонувати Позичальнику надати додаткову інформацію та/або відомості та/або копії документів, які Товариство вважає необхідними для прийняття рішення про надання Фінансового кредиту. 

1.10. Товариство приймає рішення про надання або відмову у наданні Фінансового кредиту Позичальнику у строк від десяти хвилин до трьох робочих днів з моменту отримання запиту від Позичальника.

1.11. Товариство приймає рішення про надання або відмову у наданні Фінансового кредиту Позичальнику на підставі обробки персональних даних, зазначених Позичальником при реєстрації на Веб-сайті Товариства, та будь-якої додаткової інформації, отриманої від Позичальника або інших джерел.

1.12. Товариство залишає за собою право зменшити суму Фінансового кредиту, вказану у запиті Позичальника після оцінки його кредитоспроможності на основі внутрішніх методик прийняття кредитних рішень.

1.13. Товариство має право відмовити у надання Фінансового кредиту Позичальнику та не зобов'язане мотивувати причини відмови.

1.14. Підставами для відмови у видачі кредиту може бути, у тому числі, невиконання або несвоєчасне виконання Позичальником своїх зобов'язань за отриманими раніше кредитами, негативна кредитна історія тощо.

1.15. Товариство інформує Позичальника про результати розгляду його запиту щодо можливості отримання Фінансового кредиту шляхом надсилання смс-повідомлення (SMS) на Номер Позичальника та електронного повідомлення на адресу зазначеної Позичальником електронної поштової скриньки.

1.16. Товариство не несе відповідальності за затримки у надходженні повідомлень про прийняття рішення, пов’язані із технічними проблемами в роботі електронних та телекомунікаційних сервісів.

1.17. У разі прийняття Товариством схвального рішення про надання Фінансового кредиту:

а) ІТС Товариства генерує індивідуальну частину Договору фінансового кредиту, яка містить всі істотні умови і являє собою Оферту;

б) Товариство інформує Позичальника про прийняття схвального рішення в Особистому кабінеті та шляхом надсилання смс-повідомлення (SMS) на Номер Позичальника та Електронного повідомлення на адресу зазначеної Позичальником електронної поштової скриньки.

1.18. Позичальник, ознайомившись з істотними умовами Оферти, надає згоду шляхом направлення повідомлення Товариству, яке підписується відповідно до статті 12 Закону України «Про електронну комерцію», а саме шляхом введення у спеціальному полі під Акцептом, який містить усі істотні умови Договору фінансового кредиту, Одноразового ідентифікатору, який відповідає вимогам ч.1 статті 12 Закону України «Про електронну комерцію» та натиснення кнопки «Підтвердити». Зазначена кнопка може стати активною лише після введення Одноразового ідентифікатора. Зазначений ідентифікатор генерується Товариством в ІТС та надсилається Позичальникам в смс-повідомленні (SMS)по його запиту на Номер Позичальника.

1.19. Після підпису Електронного повідомлення Позичальником, зазначене повідомлення надходить в ІТС Товариства та свідчить/повідомляє Товариство про те, що Позичальник надав згоду (акцепт) на пропозицію (оферту) Товариства щодо укладання Договору фінансового кредиту з Позичальником. Після зазначених дій Договір фінансового кредиту між Товариством та Позичальником вважається укладеним і Товариство здійснює дії передбачені умовами укладеного Договору фінансового кредиту щодо перерахування коштів Позичальнику на його Банківський рахунок.

1.20. Вчинення Позичальником вказаних вище дій і зміна даних в ІТС Товариства є проставленням електронного підпису в Договорі фінансового кредиту Одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

1.21. Електронна форма підписаного Договору фінансового кредиту розміщується в Особистому кабінеті Позичальника.

1.22. Укладення Товариством Договору фінансового кредиту чи іншого документа з Позичальником за допомогою Одноразового ідентифікатора, юридично є еквівалентом отримання Товариством ідентичного за змістом договору чи іншого документа, які підписані власноручним підписом Позичальника, у зв’язку з чим створює для нього такі ж правові зобов‘язання та наслідки.

1.23. Документи, створені в ІТС Товариства, є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій формі.

 

Розділ 2. Надання Фінансового кредиту

2.1. Товариство строком від однієї хвилини до трьох банківських днів з моменту укладення Договору фінансового кредиту надає Позичальнику Фінансовий кредит шляхом безготівкового перерахування коштів однією сумою на Банківський рахунок, вказаний Позичальником при реєстрації на Веб-сайті Товариства.

2.2. Позичальник може отримати Фінансовий кредит необмежену кількість раз. Для цього після реєстрації на Веб-сайті він має право подати запит на отримання кредиту (далі - Заявка).

2.3. Заявка подається шляхом заповнення та надсилання її електронної форми в Особистому кабінеті на Веб-сайті.

2.4. Подаючи Заявку Позичальник підтверджує, що:

2.4.1. він не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних речовин, здатний усвідомлювати свої дії й управляти своїми вчинками;

2.4.2. на момент подачі Заявки не існує ніяких обставин, які могли б негативно вплинути на платоспроможність Позичальника.

2.5. Товариство приймає рішення про видачу Фінансового кредиту або про відмову у його видачі і повідомляє про це Позичальника в порядку, передбаченому пунктом 1.15. та пунктом 1.17. цього Регламенту.

2.6. У разі прийняття Товариством схвального рішення про видачу Фінансового кредиту, Позичальник вчиняє дії передбачені пунктом 1.18. цього Регламенту.

2.7. У разі помилкового відправлення Заявки і отримання від Товариства повідомлення про надання Фінансового кредиту, Позичальник не підтверджує її (не вчиняє дії, передбачені пунктом 1.18 цього Регламенту). У такому разі Фінансовий кредит не надається, а всі дії, зроблені до цього сторонами, вважаються такими, що втратили свою юридичну силу.

 

Розділ 3. Продовження (пролонгація) строку дії Договору фінансового кредиту

3.1. Позичальник має право ініціювати продовження строку надання Фінансового кредиту. Для автоматичного продовження строку надання Фінансового кредиту (пролонгації дії Договору фінансового кредиту) на такий самий строк (при цьому укладання додаткового договору не потребується), Позичальник зобов'язаний:

3.1.1. не пізніше 3 (трьох) календарних днів після настання дати повернення Фінансового кредиту, в повному обсязі сплатити проценти за користування Фінансовим кредитом за строк, визначений Договором фінансового кредиту;

3.1.2. в разі порушення строку користування Фінансовим кредитом, визначеного Договором фінансового кредиту, в повному обсязі сплатити проценти від суми несвоєчасно повернутого Фінансового кредиту за кожний день користування.

3.2. Продовження (пролонгація) строку дії Договору фінансового кредиту відбувається з наступного дня після виконання Позичальником умов, викладених в п.п. 3.1.1 або п.п. 3.1.2 цього Регламенту.

3.3. Товариство підтверджує продовження (пролонгацію) строку дії Договору фінансового кредиту шляхом зміни Графіку розрахунків в Особистому кабінеті Позичальника.

3.4. Продовження (пролонгація) строк дії Договору фінансового кредиту допускається необмежену кількість разів.

 

Розділ 4. Повернення Фінансового кредиту та сплата процентів за користування Фінансовим кредитом

4.1. Позичальник зобов'язується повернути Товариству Фінансовий кредит та сплатити проценти за користування Фінансовим кредитом до закінчення строку дії Договору фінансового кредиту та здійснювати необхідні платежі за Договором фінансового кредиту не пізніше строків, визначених Графіком розрахунків.

4.2. Нарахування процентів здійснюється на суму фактично одержаного та неповерненого Фінансового кредиту за фактичний строк користування кредитом.

4.3. Нарахування процентів починається з наступного дня після дня надання Позичальнику Фінансового кредиту (перерахування Товариством грошових коштів на вказаний Позичальником Банківський рахунок), а закінчується - в день повного повернення Фінансового кредиту та сплати нарахованих процентів за користування Фінансовим кредитом (зарахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Товариства) включно.

4.4. Здійснюючи платежі за Договором фінансового кредиту, Позичальник зобов'язаний вказати наступні дані: номер Договору фінансового кредиту, своє прізвище, ім'я, по–батькові.

4.5. Якщо Товариство отримало платіж, який неможливо ідентифікувати, то такий платіж не вважається отриманим до моменту його ідентифікації. Всі ризики і наслідки, пов'язані з неможливістю ідентифікувати платіж, несе Позичальник.

4.6. Інформація про Графік розрахунків та інша інформація, пов'язана з Договором фінансового кредиту, постійно доступна Позичальнику в Особистому кабінеті.

4.7. Розрахунок заборгованості Позичальника (в тому числі суми Фінансового кредиту і процентів за користування Фінансовим кредитом) міститься в Графіку розрахунків та щоденно оновлюється в Особистому кабінеті, а також є невід'ємною частиною Договору фінансового кредиту.

4.8. У випадку прострочення сплати платежів за Графіком розрахунків, проценти за користування Фінансовим кредитом нараховуються до дня повного погашення заборгованості за Договором фінансового кредиту включно, але у будь-якому випадку не більше кількості календарних днів, наведеної у Договорі фінансового кредиту, укладеному між Товариством та Позичальником.

4.9. Товариство залишає за собою право в односторонньому порядку зменшити розмір, або списати повністю нараховані проценти, суму Фінансовогокредиту, що оформлюється одностороннім рішенням Товариства.

4.10. У випадку, коли Позичальник при здійсненні платежу не вказав або некоректно вказав інформацію щодо його призначення, а саме: свої прізвище, ім’я та по батькові, номер Договору фінансового кредиту, Товариство має право не прийняти такий платіж через неможливість його ідентифікації.

4.11. У разі настання випадку, передбаченого п. 4.10. цього Регламенту, Позичальник має право звернутися до Товариства протягом 3(трьох) календарних днів шляхом направлення електронного повідомлення в довільній формі з обов'язковим зазначенням: способу і приблизного часу проведення платежу (а також при здійсненні платежу через термінали самообслуговування - із зазначенням адреси термінала, а при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення).

 

Розділ 5. Відповідальність

5.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов Договору фінансового кредиту та цього Регламенту сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

5.2. Товариство має право в односторонньому порядку розірвати Договір фінансового кредиту і вимагати від Позичальника повернути Фінансовий кредит, в тому числі достроково, а також сплатити проценти за користування ним, у наступних випадках:

5.2.1. Позичальник порушив строк повернення Фінансового кредиту й оплати процентів за користування Фінансовим кредитом;

5.2.2. Позичальник надав Товариству недостовірну інформацію;

5.2.3. Позичальник порушив будь-яку з інших умови Договору фінансового кредиту.

5.2.4. Будь-яким судом відкрито провадження по справах з майновими вимогами до Позичальника, включаючи подачу відповідних зустрічних позовів щодо Позичальника; відкриття виконавчого провадження майнового характеру щодо Позичальника як боржника; виявлення інформації про інші борги Позичальника.

5.3. У випадку реалізації Товариством передбаченого пунктом 5.2. цього Регламенту права, Позичальник зобов'язаний на першу вимогу Товариства виконати всі свої зобов'язання за укладеним Договором фінансового кредиту.

При цьому, така вимога вважається надісланою належним чином, якщо вона надіслана на адресу зазначеної Позичальником електронної поштової скриньки та/або адресу Позичальника засобами поштового зв’язку.

5.4. Товариство залишає за собою право ініціювати договірне списання грошових коштів з Банківського рахунку Позичальника, до якого належить Банківська картка, зазначена в Особистому кабінеті, необмежену кількість разів, до повного погашення заборгованості за Фінансовим кредитом та процентів за користування ним.

5.5. Сторони Договору фінансового кредиту не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у випадку, якщо зобов'язання не виконані із причин, що не залежать від волі Сторін, викликаним обставинами непереборної сили. Такими обставинами є: стихійне лихо (пожежа, вибух повінь, землетрус); законодавчі та/або адміністративні вимоги та/або обмеження органів державної влади та/або місцевого самоврядування; війна, акти громадської непокори, повстання природні та неприродні катастрофи.

5.6. Сторони зобов’язані повідомити одна одну про настання та припинення дії обставин непереборної сили з наданням підтвердження Торгово-промислової палати України протягом 7(семи) календарних днів від дати настання або припинення таких дій. В іншому випадку Сторони позбавляються права посилатись на такі обставини.

5.7. Сторони домовились, що Товариство повідомляє Позичальника про настання та припинення дії обставин непереборної сили шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сайті.

5.8. Товариство не несе відповідальності за перебої в роботі пошти, факсу, електронних або інших засобів зв'язку (комунікації), а також технічного устаткування, через порушення в роботі систем обміну електронними даними й платіжних систем (у тому числі Інтернет-Банку) фінансових установ, в тому числі за збитки Позичальника, що виникли через такі перебої та порушення в роботі. Всі фінансові ризики, при безготівковому перерахуванні, що пов'язані з затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

5.9. У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в Договорі фінансового кредиту, Сторони цього договору зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення повідомлення засобами електронного та/або поштового зв’язку у триденний строк з дня виникнення таких змін.

5.10. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких іншим питань, що стосуються Договору фінансового кредиту, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

5.11. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

Розділ 6. Захист персональних даних Позичальника і конфіденційність

6.1. Товариство підтверджує, що будь-яка інформація, яка стала йому відома про Позичальника у зв'язку з укладенням і виконанням Договору фінансового кредиту, є конфіденційною та може бути поширена лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Позичальник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, реєструючись на Веб-сайті, дає свою згоду на:

6.2.1. збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, а також на збирання Товариством додаткових персональних даних з будь-яких законних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд Товариству порядку доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки своїх персональних даних іншим суб'єктам відносин (в тому числі іноземним), пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на власний розсуд Товариством, відповідно до мети, сформульованої в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність Товариства у відповідності до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись, виконання зобов’язання щодо ідентифікації та верифікації, реалізації прав кредитора, оприлюднення (повідомлення) результатів участі в розіграшах та акціях Товариству.

Згода на обробку персональних даних надається на весь строк зберігання Товариством відповідних категорій документів та/або інформації згідно чинного законодавства.

6.2.2. те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором фінансового кредиту, Товариство має право передати персональні дані Позичальника третім особам, що зареєстровані відповідно до законодавства України (включаючи, але не обмежуючись, банкам; фінансовим установам; органам державної влади; бюро кредитних історій; третім особам, з якими Товариство перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Товариства здійснювати свої зобов’язання за Договором фінансового кредиту та/або чинним законодавством України тощо) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за Договором фінансового кредиту, збитків та інших засобів правового захисту;

6.2.3 збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення Товариством інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних, відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», через наступні бюро кредитних історій:

1) ТОВ «Українське бюро кредитних історій», код за ЄДРПОУ 01416754, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д;

2) ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11;

3) ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», код за ЄДРПОУ 34299140, місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306.

6.3. Умови Договору фінансового кредиту, а також вся інформація, отримана Товариством, або Позичальником у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору фінансового кредиту, у відповідності до статті 21 Закону України «Про інформацію» відноситься до інформації з обмеженим доступом та є конфіденційною. Поширення такої інформації може відбуватись лише за взаємною згодою Сторін та у випадках, що передбачені чинним законодавством України.

 

Розділ 7. Внесення змін і доповнень у Регламент

7.1. Цей Регламент затверджується Загальними зборами Учасників Товариства і розміщуються на Веб-сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

7.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни й доповнення до Регламенту шляхом його затвердження у новій редакції.

7.3. Цей Регламент є невід’ємною частиною Договору фінансового кредиту.

7.3 Будь-які зміни й доповнення до Регламенту поширюються тільки на ті Договори фінансового кредиту, які були укладення після дати опублікування на Веб-сайті Товариства Регламенту у новій редакції.

 

Розділ 8. Порядок доступу до Договору фінансового кредиту та іншої пов’язаної інформації

8.1. Позичальник має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплене в законах України.

8.2. Договір фінансового кредиту, Додатковий договір до договору фінансового кредиту (в разі його укладення) зберігаються в електронному вигляді та постійно доступні Позичальнику в Особистому кабінеті.

8.3. За необхідності отримання документів, визначених в п. 8.2 Регламенту, в паперовому вигляді, Позичальник має право звернутися до Товариства в передбаченому чинним законодавством порядку з відповідним запитом.

 

Розділ 9. Інші положення

9.1.Товариство інформує Позичальника стосовно тих чи інших подій шляхом надсилання смс-повідомлення (SMS) на Номер Позичальника та/або електронного повідомлення на адресу зазначеної Позичальником електронної поштової скриньки.

9.2. Позичальник інформує Товариство стосовно тих чи інших події шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної поштової скриньки Товариства з власної поштової скриньки, адреса якої була зазначена Позичальником в момент реєстрації на Веб-сайті Товариства.

9.3. Ознайомившись з цим Регламентом, Позичальник погоджується з тим, що він одержав від Товариства всю достовірну та повну інформацію, яка може бути необхідна для прийняття рішення стосовно отримання Фінансового кредиту.

9.4. До питань, не врегульованих цими Правилами, застосовується чинне законодавство України.

9.5. Факт надання Фінансового кредиту Позичальнику або здійснення Товариством дій, визначених п.4.9. цього Регламенту, не призводить до виникнення в Товариства обов’язків як податкового агента стосовно Позичальника як платника податків.

9.6. Позичальник надає згоду на те, що інформація про стан його заборгованості за Договором фінансового кредиту буде надаватися йому шляхом:

- телефонних дзвінків Товариства;

-надсилання Товариством смс-повідомлень (SMS) на Номер Позичальника;

- надсилання Товариством електронних повідомлень на адресу зазначеної Позичальником електронної поштової скриньки;

- надсилання Товариством на адресу Позичальника письмових повідомлень засобами поштового зв’язку;

- відображенні інформації в Особистому кабінеті.

9.7. Позичальник надає згоду на отримання від Товариства інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання послуг Товариства та пропозицій партнерів Товариства, у спосіб який зазначений в п.п. 9.6. або іншим шляхом на власний розсуд Товариства.

Правила до 01.08.2019

 

«Затверджено»

Загальними зборами учасників

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

(протокол № 20 від 01.08.2019 року)

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ № _______

 

м. Харків _______

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА ФІНАНС» (далі – «Товариство»), код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39977606, в особі Директора _______, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______, паспорт серії _______ номер _______, реєстраційний номер облікової картки платника податків _______(далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей договір фінансового кредиту (далі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. Товариство зобов'язується надати Позичальникові Фінансовий кредит без конкретної споживчої мети в сумі _______ (_______) українськихгривень на умовах строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов'язується повернути Фінансовий кредит та сплатити проценти за користування Фінансовим кредитом не пізніше строку, визначеного в пункті 1.4 цього Договору.

1.2. Сторони погодили наступну процентну ставку за користування Фінансовим кредитом:

- _______% від суми Фінансового кредиту за кожний день користування Фінансовим кредитом у межах строку, визначеного в п.1.4 цього Договору;

- _______% від суми несвоєчасно повернутого Фінансового кредиту за кожний день користування Фінансовим кредитом понад строк, зазначений у пункті 1.4 цього Договору.

1.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту перерахування Товариством грошових коштів на Банківський рахунок Банківської картки Позичальника, номер якої було вказано Позичальником при реєстрації на Веб-сайті Товариства ultracash.com.ua.

1.4. Строк надання Фінансового кредиту та строк дії Договору становить _______ (_______) днів, а саме: з _______ по _______, але в будь-якому випадку цей Договір діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов, яке мало місце під час дії Договору.

1.5.Сукупна вартість Фінансового кредиту зазначена в Графіку розрахунків, що є невід'ємною частиною Договору.

1.6. Позичальник має право ініціювати продовження строку надання Фінансового кредиту. Для автоматичного продовження строку надання Фінансового кредиту (пролонгації дії Договору) на такий самий строк (при цьому укладання додаткового договору не потребується), Позичальник зобов'язаний:

1.6.1. не пізніше 3 (трьох) календарних днів після настання дати повернення Фінансового кредиту в повному обсязі сплатити проценти за користування Фінансовим кредитом за строк, зазначений в пункті 1.4 Договору;

1.6.2. в разі порушення строку користування Фінансовим кредитом, зазначеного у пункті 1.4 цього Договору, в повному обсязі сплатити проценти від суми несвоєчасно повернутого Фінансового кредиту за кожний день користування.

1.7. Невід'ємною частиною цього Договору є Регламент (Правила) надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА ФІНАНС», затверджений протоколом загальних зборів учасників Товариства 01 серпня 2019 року (далі – «Регламент»), який розміщений на Веб-сайті Товариства ultracash.com.ua. Укладаючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, погоджується з усіма визначеннями, умовами та змістом, повністю розуміє, і зобов'язується неухильно дотримуватись положень Регламенту.

1.8. В разі, якщо Позичальник здійснює повернення Фінансового кредиту та сплату нарахованих процентів за користування Фінансовим кредитом протягом 3 (трьох) календарних днів після закінчення строку надання Фінансового кредиту, наведеного в п.1.4. цього Договору, нарахування процентів у зазначений строк не проводиться. За інших умов, проценти нараховуються згідно п.3.4.(у разі продовження строку надання Фінансового кредиту (пролонгації дії Договору)), п.1.2. та п.3.5.(у разі порушення Позичальником строків виконання зобов'язань за Договором) цього Договору.

1.9. Реальна річна процентна ставка, розрахована на умовах своєчасного та повного виконання Позичальником умов Договору, з врахуванням положень п.1.2. та п.1.4. становить не більше _______ відсотків річних.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Товариство має право:

1) вимагати від Позичальника повернення Фінансового кредиту, сплати процентів за користування Фінансовим кредитом та виконання усіх інших встановлених Договором зобов’язань;

2) розірвати в односторонньому порядку цей Договір та вимагати повернення Фінансового кредиту та сплати всіх нарахованих процентів за користування Фінансовим кредитом, в разі порушення Позичальником умов цього Договору;

3) укласти договір відступлення права вимоги за Договором або договір факторингу з будь-якою третьою особою.

4) інші права, передбачені Договором, Регламентом та чинним законодавством.

2.2. Товариство зобов’язане:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за Договором;

2) повідомляти Позичальника про зміну даних, зазначених у розділі 8 Договору в 3-денний строк з моменту виникнення таких змін;

3) виконувати інші обов’язки, передбачені Договором, Регламентом та чинним законодавством.

 

2.3. Позичальник має право:

1) достроково частково або повністю повернути Фінансовий кредит;

2) інші права, передбачені Договором, Регламентом та чинним законодавством;

2.4. Позичальник зобов’язаний:

1) у встановлений Договором строк повернути Фінансовий кредит та сплатити проценти за його користування;

2) повідомляти Товариства про зміну даних, зазначених у розділі 8 Договору в 3-денний строк з моменту виникнення таких змін;

3) виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та чинним законодавством.

 

3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

3.1. Сума Фінансового кредиту та проценти за користування Фінансовим кредитом складають Заборгованість за Договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Товариства, зазначений у розділі 8 цього Договору.

3.2. Обчислення строку користування Фінансовим кредитом та нарахування процентів здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування Фінансовим кредитом. При цьому проценти нараховуються з дня наступного за днем надання Позичальнику Фінансового кредиту (перерахування Товариством грошових коштів на Банківський рахунок Банківської картки Позичальника, номер якої було вказано Позичальником при реєстрації на Веб-сайті Товариства ultracash.com.ua), а закінчується в день повного повернення Фінансового кредиту та сплати нарахованих процентів за користування Фінансовим кредитом (зарахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Товариства, зазначений у розділі 8 цього Договору) включно.

3.3. При надходженні коштів для виконання зобов'язань Позичальника, Товариство направляє їх в такій черговості:

1) у першу чергу здійснюється сплата процентів за користування Фінансовим кредитом;

2) у другу чергу здійснюється повернення суми Фінансового кредиту.

3.4. У разі продовження строку надання Фінансового кредиту (пролонгації дії Договору) та у разі, якщо встановлена пунктом 1.2 цього Договору процентна ставка за користування Фінансовим кредитом менша ніж ____% від суми Фінансового кредиту за кожен день користування Фінансовим кредитом, Позичальник зобов'язаний сплатити Товариству проценти за користування Фінансовим кредитом у розмірі ____% від суми Фінансового кредиту за кожен день користування Фінансовим кредитом, починаючи з першого дня продовження строку надання Фінансового кредиту (пролонгації дії Договору)у межах продовженого строку надання Фінансового кредиту. При цьому Позичальник розуміє та надає згоду Товариству, що така зміна процентної ставки не є односторонньою зміною умов Договору.

3.5. У разі порушення Позичальником строків виконання зобов'язань за Договором та у разі, якщо встановлена пунктом 1.2 цього Договору процентна ставка за користування Фінансовим кредитом менша ніж ____% від суми Фінансового кредиту за кожен день користування Фінансовим кредитом, Позичальник зобов'язаний сплатити Товариству процент за користування Фінансовим кредитом у розмірі ____% від суми Фінансового кредиту за кожен день користування Фінансовим кредитом, починаючи з першого дня порушення Позичальником строків виконання зобов'язань за Договором. При цьому Позичальник розуміє та надає згоду Товариству, що така зміна процентної ставки не є односторонньою зміною умов Договору.

3.6. У випадку, якщо сума Заборгованості до сплати складається із залишком копійок, то в цьому разі залишок копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів, вказане у п. 3.1 цього Договору, підлягає сплаті з урахуванням такого округлення в чіткій сумі українських гривень без копійок. Вказаний залишок копійок.

3.7. Товариство залишає за собою право в односторонньому порядку зменшити розмір, або списати повністю нараховані проценти, суму Фінансового кредиту, що оформлюється одностороннім рішенням Товариства.

3.8. Позичальник повідомлений та погоджується, що Товариство має право ініціювати договірне списання грошових коштів з Банківського рахунку Позичальника, до якого належить Банківська картка, зазначена в Особистому кабінеті, необмежену кількість разів, до повного погашення заборгованості за Фінансовим кредитом та процентів за користування ним.

3.9. У випадку прострочення сплати платежів за Графіком розрахунків, проценти за користування Фінансовим кредитом нараховуються до дня повного погашення Заборгованості включно, але у будь-якому випадку не більше ____ календарних днів, та становлять ____% від суми несвоєчасно повернутого Фінансового кредиту за кожний день користування Фінансовим кредитом, з першого дня порушення Позичальником строків виконання зобов'язань за Договором.

3.10. Сторони погоджуються, що проценти, нараховані згідно п.3.4., п.3.5., п.3.9. Договору після закінчення строку Фінансового кредиту, визначеного п.1.4. цього Договору, є процентами, що нараховуються за понадстрокове користування грошовими коштами, в розумінні ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України.

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

4.1. Фінансовий кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Сторони домовились, що місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Товариства, визначене в розділі 8 цього Договору.

5.2. Всі спори за Договором вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства.

5.3. Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком недійсності всього Договору, та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від зобов’язання повернути Фінансовий кредит, сплатити проценти за користування Фінансовим кредитом та нести іншу відповідальність , передбачену цим Договором, Регламентом та чинним законодавством.

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів (за винятком випадків, зазначених у п.1.6., п.3.4. та п.3.5. цього Договору).

6.2.Договір може бути достроково розірваний у випадках передбачених чинним законодавством, в тому числі Товариством в односторонньому порядку у наслідок порушення Позичальником умов цього Договору, шляхом направлення відповідного повідомлення.

 

 

7. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

7.2. Позичальник підтверджує, що отримав від Товариства до укладення цього Договору інформацію, надання якої передбачено чинним законодавством України, в т.ч. зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7.3. Підписуючи цей Договір, Позичальник засвідчує, що:

7.3.1. ознайомлений, повністю розуміє та погоджується з усіма умовами та змістом Договору, Додатків до нього та Регламенту і зобов'язується неухильно їх дотримуватись;

7.3.2. інформація надана Товариством забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги за цим Договором без нав'язування її придбання;

7.3.3. надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання Електронного підпису одноразовим ідентифікатором в момент Акцепту (прийняття) Позичальником пропозиції (оферти) Товариства укласти Договір у розумінні Закону України «Про електронну комерцію»;

7.3.4. надав згоду на обробку Товариством своїх персональних даних;

7.3.5. отримав Фінансовий кредит не на споживчі цілі;

7.3.6. має згоду іншого з подружжя на укладення цього Договору (в разі перебування у шлюбі).

7.4. Підписуючи цей Договір та виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, Позичальник дає свою згоду на:

7.4.1. збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, а також на збирання Товариством додаткових персональних даних з будь-яких законних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд Товариству порядку доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки своїх персональних даних іншим суб'єктам відносин (в тому числі іноземним), пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на власний розсуд Товариством, відповідно до мети, сформульованої в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність Товариства у відповідності до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись, виконання зобов’язання щодо ідентифікації та верифікації, реалізації прав кредитора, оприлюднення (повідомлення) результатів участі в розіграшах та акціях Товариству.

Згода на обробку персональних даних надається на весь строк зберігання Товариством відповідних категорій документів та/або інформації згідно чинного законодавства.

7.4.2. те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором, Товариство має право передати персональні дані Позичальника третім особам, що зареєстровані відповідно до законодавства України (включаючи, але не обмежуючись, банкам; фінансовим установам; органам державної влади; бюро кредитних історій; третім особам, з якими Товариство перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Товариства здійснювати свої зобов’язання за Договором та/або чинним законодавством України тощо) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за Договором, збитків та інших засобів правового захисту;

7.4.3. збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення Товариством інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних, відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», через наступні бюро кредитних історій:

1) ТОВ «Українське бюро кредитних історій», код за ЄДРПОУ 01416754, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д;

2) ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11;

3) ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», код за ЄДРПОУ 34299140, місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306.

7.5. Всі терміни, не визначені Договором, використовуються у значеннях, наведених у Регламенті та чинному законодавстві.

7.6. Товариство здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на здійснення господарської діяльності з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №163 від 26.01.2017 року.

7.7. Товариство здійснює свою діяльність з використанням торгівельної марки (знака) «ULTRACASH», що підтверджено Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №216537, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг 12 вересня 2016р.

7.8. Примірний договір фінансового кредиту Товариства затверджено протоколом загальних зборів учасників Товариства 01 серпня 2019 року та разом з Регламентом розміщено на Веб-сайті Товариства ultracash.com.ua.

 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТОВАРИСТВО

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

_______

код за ЄДРПОУ: 39977606

місцезнаходження:

61072, місто Харків, вулиця Тобольська,

будинок 42, кімната 316

п/р: 265032686 в АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ”, МФО: 380805

п/р: 26504053100415 в ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО: 321842

офіційний веб-сайт: ultracash.com.ua

e-mail: info@ultracash.com.ua

телефон: 0 800 752 390

паспорт серії _______ номер _______,

реєстраційний номер облікової

картки платника податків _______

місце проживання _______

 

 

 

Директор:

___________ /_______/

МП

 

 

___________ /_______/

 

 

 

 

Додаток № 1 до Договору фінансового кредиту № _______ від_______

(є невід’ємною частиною Договору фінансового кредиту № _______від _______)

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

  1. Графік розрахунків за Договором фінансового кредиту № _______від _______:

Дата видачі Фінансового кредиту

 

Сума Фінансового кредиту, гривень

Дата планового повернення Фінансового кредиту та сплати процентів

 

Сума нарахованих процентів, гривень

 

Всього до сплати, гривень

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

  1. Сукупна вартість Фінансового кредиту становить _______% від суми Фінансового кредиту (в процентному вираженні) або _______ грн. (у грошовому вираженні) і включає в себе: проценти за користування Фінансовим кредитом _______% від суми Фінансового кредиту (в процентному вираженні) або _______ грн. (у грошовому вираженні);

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ТОВАРИСТВО

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

_______

код за ЄДРПОУ: 39977606

місцезнаходження:

61042, місто Харків, вулиця Тобольська,

будинок 72, кімната 316

п/р: 265032686 в АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ”, МФО: 380805

п/р: 26504053100415 в ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО: 321842

паспорт серії _______ номер _______,

реєстраційний номер облікової

картки платника податків _______

місце проживання _______

 

 

 

 

офіційний веб-сайт: ultracash.com.ua

e-mail: info@ultracash.com.ua

телефон: 0 800 752 390

 

Директор:

___________ /_______/

МП

 

___________ /_______/

 

Договор кредита до 01.08.2019

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

Від «25» листопада 2015 року № 4-ПД

 

Положення про обробку та захист персональних даних

у базах персональних даних

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

 

1. Загальні вимоги та мета

1.1. Цим Положенням про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних (далі – Положення) регулюються відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки в рамках діяльності ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС» (далі – Товариство).

1.2. Положення дає визначення основним поняттям, що стосуються персональних даних (далі – ПД), містить мету обробки ПД, процедуру обробки ПД, права суб’єктів ПД, порядок захисту ПД, інші вимоги законодавства.

1.3. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

2. Визначення термінів

2.1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

- база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

- володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

- згода суб'єкта персональних даних - будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

- обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

- персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

- розпорядник бази персональних даних - фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

- суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

- третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

 

3. Перелік баз ПД

3.1. Товариство є власникомнаступних баз ПД: база ПД контрагенти.

 

4.Мета обробки ПД

4.1. Метою обробки ПД є - зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних»

4.2. Метою обробки ПД є - забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/супроводження та здійснення розрахунків за послугами, що надаються Товариством.

 

5. Порядок обробки ПД

5.1. Згода суб’єкта ПД має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її ПД відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта ПД може бути надана у наступних формах:

- документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;

- електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її ПД доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта ПД;

- відповідний розділ Регламенту надання фінансових кредитів Товариства;

- відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

5.2. Згода суб’єкта ПД надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

5.3. Повідомлення суб’єкта ПД про включення його ПД до бази ПД, права, визначені Законом України «Про захистперсональнихданих», мету зборуданих та осіб, яким передаються його ПД здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

5.4. Обробка ПД про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

 

6. Місцезнаходження бази ПД

6.1. Вказані у розділі 3 цього Положення бази ПД знаходяться за адресою Товариства.

 

7. Умови розкриття інформації про ПД третім особам.

7.1. Порядок доступу до ПД третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта ПД, наданої володільцю бази ПД на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

7.2. Доступ до ПД третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

7.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з ПД, може подати запит щодо доступу (далі — запит) до ПД Товариству.

7.4. У запиті зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);

- найменування, місце знаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);

- прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

- відомості про базу ПД, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

- перелік ПД, що запитуються;

- мета запиту.

7.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку Товариство доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні ПД не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

7.6. Усі працівники Товариства зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо ПД.

7.7. Відстрочення доступу до ПД третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

7.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

7.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

- дата відправлення повідомлення;

- причина відстрочення;

- строк, протягом якого буде задоволене запит.

7.10. Відмова у доступі до ПД допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

7.11. У повідомленні про відмову зазначаються:

- прізвище, ім’я, по батьковіпосадової особи, яка відмовляє у доступі;

- дата відправленняповідомлення;

- причина відмови.

7.12. Рішення про відстрочення або відмову в доступі до ПД може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту ПД, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту ПД, або до суду.

 

8. Захист ПД

8.1. Товариство обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

8.2. Відповідальна особа Товариства організовує роботу, пов’язану із захистом ПД при їх обробці, відповіднодо закону. Відповідальна особа визначається наказом директора Товариства. Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом ПД при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

8.3. Відповідальна особа зобов’язана:

- знати законодавство України в сфері захисту ПД;

- розробити процедури доступу до ПД співробітників відповідно до їхніх службових обов’язків;

- забезпечити виконання співробітниками Товариства вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства щодо обробки і захисту ПД у базах ПД;

- розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства щодо обробки і захисту ПД у базах ПД, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;

- повідомляти директора Товариства про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства щодо обробки і захисту ПД у базах ПД у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;

- забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом ПД даних згоди на обробку своїх ПД та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

8.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

- отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані директором Товариства, пов’язані із обробкою ПД;

- робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;

- брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом ПД при їх обробці;

- вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процессі обробки ПД;

- одержувати пояснення від працівників Товариства з питань здійснення обробки ПД;

- підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

8.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до ПД у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту ПД.

8.6. Працівники, що мають доступ до ПД, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб ПД, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з ПД, крім випадків, установлених законом.

8.7. Працівники, що мають доступ до ПД, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

8.8. ПД не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта ПД на обробку цих даних.

 

9. Права суб’єкта ПД

9.1. Суб’єкт ПД має право:

- знати про місцезнаходження бази ПД, яка містить його ПД, її призначення та найменування, місце знаходження Товариства або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД, що містяться у відповідній базі ПД;

- на доступ до своїх ПД, що містяться у відповідній базі ПД;

- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його ПД у відповідній базі ПД, а також отримувати зміст його ПД, які зберігаються;

- пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням протии обробкисвоїх ПД органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

- пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися з питань захисту своїх прав щодо ПД до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту ПД;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист ПД.

 

10. Порядок роботи з запитами суб’єкта ПД

10.1. Суб’єкт ПД має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з ПД, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

10.2. Доступ суб’єкта ПД до даних про себе здійснюється безоплатно.

10.3. Суб’єкт ПД може подавати Товариству запит щодо доступу до ПД.

У запиті зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові, місцепроживання (місцеперебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта ПД;

- інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта ПД;

- відомості про базу ПД, стосовно якої подається запит;

- перелік ПД, що запитуються.

10.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

10.5. Протягом цього строку Товариство доводить до відома суб’єкта ПД, що запит буде задоволено або відповідні ПД не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

10.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом. 

 
Не пропускай новости, подпишись на нашу рассылку