Договор кредита до 01.08.2019

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ № _______

 

м.Харків _______

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА ФІНАНС» (далі – «Кредитодавець»), в особі Директора Маркуса Дмитра Романович, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______, паспорт серії _______ номер _______, реєстраційний номер облікової картки платника податків _______(далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей договір фінансового кредиту (далі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитодавець надає Позичальникові грошові кошти в розмірі _______ (_______)гривень (далі – сума кредиту) на умовах строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом не пізніше строку, визначеного в пункті 1.4 цього Договору. Кредит надається на споживчі цілі.

1.2. Сторони погодили наступну процентну ставку за користування кредитом:

- _______% від суми кредиту за кожний день користування кредитом у межах строку, визначеного в п.1.4 цього Договору;

- _______% від суми несвоєчасно повернутого кредиту за кожний день користування кредитом понад строк, зазначений у пункті 1.4 цього Договору.

1.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту перерахування Кредитодавцем грошових коштів на картковий рахунок банківської платіжної картки Позичальника, номер якої було вказано Позичальником при реєстрації на Веб-сайті Кредитодавця ultracash.com.ua.

1.4. Строк надання кредиту та строк дії Договору становить _______ (_______) днів, а саме: з _______ по _______, але в будь-якому випадку цей Договір діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов, яке мало місце під час дії Договору та не припиняє нарахування Кредитодавцем процентів за користування кредитом.

1.5.Сукупна вартість кредиту зазначена в Графіку розрахунків, що є невід'ємною частиною Договору.

1.6. Позичальник має право ініціювати продовження строку надання кредиту. Для автоматичного продовження надання кредиту (продовження дії Договору) на таких самих умовах і на такий самий строк (при цьому укладання додаткового договору не потребується), Позичальник зобов'язаний:

1.6.1. не пізніше 3 (трьох) календарних днів після настання дати повернення кредиту в повному обсязі сплатити проценти за користування кредитом за строк, зазначений в пункті 1.4 Договору;

1.6.2. в разі порушення строку користування кредитом, зазначеного у пункті 1.4 цього Договору, в повному обсязі сплатити проценти від суми несвоєчасно повернутого кредиту за кожний день користування.

1.7. Невід'ємною частиною цього Договору є Регламент надання фінансових кредитів ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС» (далі – «Регламент»), який розміщений на сайті ultracash.com.ua. Укладаючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, погоджується з усіма визначеннями, умовами та змістом, повністю розуміє, і зобов'язується неухильно дотримуватись положень Регламенту.

1.8. В разі, якщо Позичальник здійснює повернення кредиту та сплату нарахованих процентів за користування кредитом протягом 3 (трьох) календарних днів після закінчення строку надання кредиту, наведеного в п.1.4. цього Договору, нарахування процентів у зазначений строк не проводиться. За інших умов, проценти нараховуються згідно п. 1.2 цього Договору.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом та виконання усіх інших встановлених Договором зобов’язань; 2) розірвати в односторонньому порядку цей Договір та вимагати повернення кредиту та сплати всіх нарахованих процентів за користування кредитом, в разі порушення Позичальником умов цього Договору; 3) інші права, передбачені Договором та чинним законодавством.

 

 

2.2 Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за Договором; 2) повідомляти Позичальника про зміну даних, зазначених у розділі 8 Договору в 3-денний строк з моменту виникнення таких змін; 3) виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та чинним законодавством.

2.3. Позичальник має право:

1) достроково повернути кредит; 2) інші права, передбачені Договором та чинним законодавством;

2.4. Позичальник зобов’язаний:

1) у встановлений Договором строк повернути кредит та сплатити проценти за його користування; 2) повідомляти Кредитодавця про зміну даних, зазначених у розділі 8 Договору в 3-денний строк з моменту виникнення таких змін; 3) виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та чинним законодавством.

 

3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

3.1 Сума кредиту та проценти за користування кредитом складають Заборгованість за Договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, зазначений у розділі 8 цього Договору.

3.2 Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти нараховуються з дня наступного за днем надання Позичальнику кредиту (перерахування Кредитодавцем грошових коштів на картковий рахунок банківської платіжної картки Позичальника, номер якої було вказано Позичальником при реєстрації на Веб-сайті Кредитодавця ultracash.com.ua), а закінчується в день повного повернення кредиту та сплати нарахованих процентів за користування кредитом (зарахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Кредитодавця, зазначений у розділі 8 цього Договору) включно.

3.3 При надходженні коштів для виконання зобов'язань Позичальника, Кредитодавець направляє їх в такій черговості: 1) у першу чергу здійснюється сплата процентів за користування кредитом; 3) у другу чергу здійснюється повернення суми кредиту.

3.4 У випадку, якщо сума останнього платежу погашення Заборгованості складається із залишком копійок, то в цьому разі залишок копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів, вказане у п. 3.1 цього Договору, підлягає сплаті з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок. Вказаний залишок копійок, який округляється до 1 (однієї) гривні, є технічною комісією за обслуговування кредиту.

3.5 Кредитодавець має право зменшувати розмір нарахованих процентів за користування кредитом в односторонньому порядку. Таке право розповсюджується виключно на платежі за користування наданими Кредитодавцем коштами за цим Договором та не розповсюджується на зменшення суми фактично отриманого Позичальником кредиту.

3.6 Позичальник повідомлений та погоджується, що Кредитодавець має право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення Заборгованості.

3.7 У випадку прострочення сплати платежів за Графіком розрахунків, проценти за користування кредитом нараховуються до дня повного погашення Заборгованості включно, але у будь-якому випадку не більше 90 (девяносто) календарних днів з моменту допущення прострочення сплати.

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

4.1 Кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1 Сторони домовились, що місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, визначене в розділі 8 цього Договору.

5.2 Всі спори за Договором вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства.

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1 Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів (за винятком випадку, зазначеного у пункті 1.6 Договору).

6.2Договір може бути достроково розірваний у випадках передбачених чинним законодавством, в тому числі Кредитодавцем в односторонньому порядку у наслідок порушення Позичальником умов цього Договору, шляхом направлення відповідного повідомлення.

 

7. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1 Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

7.2 Позичальник підтверджує, що отримав від Кредитодавця до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та в частині другій та шостій статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», а також повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7.3. Підписуючи даний Договір, Позичальник засвідчує, що:

7.3.1. ознайомлений, повністю розуміє та погоджується з усіма умовами та змістом Договору та Додатків до нього і зобов'язується неухильно їх дотримуватись;

7.3.2. інформація надана Кредитодавцем забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги за цим Договором без нав'язування її придбання;

7.3.3. надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором в якості аналога власноручного підпису;

7.3.4. надав згоду на передачу Кредитодавцю своїх персональних даних та їх обробку, в тому числі з метою оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором;

7.3.5. надав згоду на те, що Кредитодавець, з метою отримання інформації про фінансовий стан Позичальника та перевірки його кредитної історії, має право звертатись до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, а також Бюро кредитних історій;

7.3.6. надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань перед Кредитодавцем за цим Договором, Кредитодавець має право передати персональні дані Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, Бюро кредитних історій, кредитним установам, колекторським компаніям тощо) для захисту своїх законних прав та інтересів;

7.3.7. має згоду іншого з подружжя на укладення цього Договору (в разі перебування в одруженому стані);

7.3.8. надав згоду на отримання СМС-повідомлень (SMS), листів засобами електронного та поштового зв’язкуз інформацією Кредитодавця щодо укладення та виконання цього Договору.

 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

_______

код за ЄДРПОУ: 39977606

м.Харків, вул.Тобольська, б.42, кім. 316

п/р: 265032686 в АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ”, МФО: 380805

п/р: 26504053100415 в ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО: 321842

паспорт серії _______ номер _______,

реєстраційний номер облікової

картки платника податків _______

 

 

 

Директор:

___________ /Маркус Д.Р./

МП

 

 

___________ /_______/

 

 

 

 

Додаток № 1 до договору фінансового кредиту № _______ від_______

(є невідємною частиною договору фінансового кредиту № _______від _______)

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

  1. Орієнтовний графік розрахунків за договором фінансового кредиту № _______від _______:

Дата видачі кредиту

(траншу)

Сума кредиту

(траншу), гривень

Дата планового повернення кредиту (траншу) та сплати процентів

 

Нарахована сума процентів, гривень

 

Всього до сплати, гривень

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

  1. Сукупна вартість кредиту становить _______% від суми кредиту (в процентному вираженні) або _______ грн. (у грошовому вираженні) і включає в себе: проценти за користування кредитом _______% від суми кредиту (в процентному вираженні) або _______ грн. (у грошовому вираженні);

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

_______

код за ЄДРПОУ: 39977606

61072, м.Харків, вул.Тобольська, б.42, кім. 316

п/р: 265032686 в АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ”, МФО: 380805

п/р: 26504053100415 в ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО: 321842

паспорт серії _______ номер _______,

реєстраційний номер облікової

картки платника податків _______

 

 

 

Директор:

___________ /Маркус Д.Р./

МП

 

 

___________ /_______/