Правила до 01.08.2019

«Затверджено»

Загальними зборами учасників

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

(протокол № 7 від 06.07.2016 року)

 

РЕГЛАМЕНТ

НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС»

У цьому Регламенті терміни вживаються у такому значенні:

Банківський рахунок – належний Позичальнику картковий рахунок в установі банку.

Банківська картка – електронний платіжний засіб міжнародної платіжной системи Visa та/або MasterCard, держателем якої є Позичальник, що використовується для здійснення фінансових операцій за належним йому Банківським рахунком та реквізити якої вказуються Позичальником при реєстрації в Особистому кабінеті на Веб-сайті Товариства.

Веб-сайт – офіційний веб-сайт Товариства ultracash.com.ua

Верифікація – перевірка тавстановлення достовірності зазначених Позичальником реквізитів Банківської картки при реєстрації на Веб – сайті Товариства.

Відновлювальна кредитна лінія з певним лімітом – різновид фінансового кредиту, згідно якого в межах строку дії договору фінансового кредиту по мірі повернення Позичальником отриманого раніше кредиту, ліміт кредитної лінії відновлюється, а після закінчення строку дії договору фінансового кредиту невикористана Позичальником частина ліміту кредитної лінії анулюється.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - аналог власноручного підпису Позичальника при укладенні договорів та/або здійсненні інших правочинів з Товариством шляхомвведення в спеціально поле в Особистому кабінеті Одноразового ідентифікатора, згенерованого та надісланого електронною системо Кредитодавця.

Ліміт кредитної лінії – максимальна сума грошових коштів, яку Позичальник може отримати в кредит.

Номер Позичальника – особистий телефонний номер Позичальника, зазначений при реєстрації на Веб-сайті.

Особистий кабінет – сукупність персональних захищених сторінок Позичальника на Веб-сайті Товариства.

Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Позичальник, що прийняв пропозицію (оферту) укласти договір фінансового кредиту з Товариством на запропонованих умовах.

Фінансовий кредит - кошти, які надаються на умовах зворотності у позику фізичній особі на визначений строк та під процент.

 

Розділ 1. Порядок укладання договору фінансового кредиту

1.1. У відповідності до частини четвертої статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» цей Регламент є публічною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА ФІНАНС» (далі – Товариство) укласти договір фінансового кредиту на умовах, встановлених Товариством.

1.2 Товариство може надавати споживачам фінансових послуг фінансові кредити однією сумою або відкривати відновлювальну кредитну лінію з певним лімітом.

1.3 Позичальник, який має намір отримати кредит повинен зареєструватися на Веб-сайті. При цьому, всі дії, вчинені Позичальником з метою реєстрації на Веб-сайті та укладання договору фінансового кредиту є відповіддю (акцептом) Позичальника про прийняття пропозиції (оферти) Товариства відповідно до частини шостої статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

1.4 Для реєстрації на Веб-сайті заповнюється відповідна реєстраційна форма, в якій Позичальник зобов'язаний вказати достовірні та актуальні особисті дані, а також бажаний розмір фінансового кредиту / ліміту кредитної лінії.

1.5 Обов'язковою умовою реєстрації є:

1.5.1 надання Позичальником згоди на обробку персональних даних;

1.5.2 надання Позичальником згоди на використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором як його власноручного підпису при укладенні договорів та/або здійсненні інших правочинів з Товариством;

1.5.3 надання Позичальником згоди на те, що Товариство має право звертатися за інформацією про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які пов'язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими відносинами, яка необхідна для ухвалення рішення про надання фінансового кредиту;

1.5.4 надання Позичальником згоди на отримання смс-повідомлень (SMS), листів засобами електронного та поштового звязку з інформацією щодо фінансових послуг Товариства, в тому числі щодо укладення та виконання договорів фінансового кредиту.

1.5.5 надання Позичальником згоди на здійснення Товариством телефонних дзвінків на Номер Позичальника з метою підтвердження повноти, точності, достовірності зазначеної в реєстраційній формі на Веб-сайті інформації, а також для отримання інших відомостей від Позичальника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту або пов’язаними з ходом виконання договорів фінансового кредиту. Позичальник визнає, що він попереджений про здійснення Товариством запису таких телефонних дзвінків та надає на це згоду.

1.6 Під час реєстрації, з метою ідентифікації особи Позичальника як власника Банківського рахунку, Товариство здійснює верифікацію зазначених при реєстрації реквізитів Банківської картки. Для цього в автоматичному режимі на Банківському рахунку блокується випадкова сума від 1(одної) до 5(п'яти) гривень. З метою успішної верифікації Позичальник має забезпечити наявність на Банківському рахунку суми у розмірі не менше чим 5(п'ять) гривень.

1.7 У відповідному полі реєстраційної форми Позичальнику необхідно вказати точну заблоковану суму грошових коштів з копійками (наприклад: 2.89). Дізнатись про розмір заблокованої суми Позичальник може за допомогою інтернет-банкінгу, смс-повідомлення (SMS) від обслуговуючого банку (якщо ця послуга підключена), або подзвонивши на номер “гарячої лінії” обслуговуючого банку.

Після проходження процедури верифікації протягом 1(одної) години в автоматичному режимі відбувається розблокування на Банківському рахунку вищезазначеної суми.

1.8 Товариство приймає рішення про реєстрацію Позичальника на Веб-сайті або відмову у реєстрації та повідомляє про це Позичальника шляхом надсилання йому смс-повідомлення (SMS) на Номер Позичальника.

Товариство має право відмовити Позичальнику в реєстрації на Веб-сайті без обґрунтування причин такої відмови. У разі прийняття Товариством рішення про реєстрацію Позичальникана Веб-сайті, за допомогою унікального поєднання Логіну та Паролю, йому надається доступ до Особистого кабінету.

1.9.Товариство має право додатково вимагати від Позичальника надання належним чином завірених копій документів, які Товариство вважає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту. 

1.10 Водночас Товариство приймає рішення про надання кредиту та укладання договору фінансового кредиту або про відмову в наданні кредиту і повідомляє про це Позичальника шляхом надсилання йому смс-повідомлення (SMS) на Номер Позичальника та електронного повідомлення на зазначену Позичальником електронну пошту. При цьому Товариство не зобов'язане мотивувати причини такої відмови.

У разі прийняття рішення про надання кредиту:

а) в Особистому кабінеті відкривається доступ для перегляду договору фінансового кредиту та його підписання. Додатково копія договору фінансового кредиту з гіперпосиланням на Особистий кабінет направляється на зазначену Позичальником електронну пошту.

б) електронна система Товариства генерує Позичальнику одноразовий ідентифікатор для підписання договору фінансового кредиту.

1.11 Смс-повідомлення (SMS) про надання кредиту містить:

1) суму кредиту (ліміт кредитної лінії);

2) процентну ставку за користування кредитом;

3) строк дії договору;

4) одноразовий ідентифікатор, який діє протягом 10 хвилин з моменту його надсилання.

1.12 У разі згоди із запропонованими Товариством умовами, Позичальник підписує договір фінансового кредиту накладанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором шляхом введення одноразового ідентифікатора в спеціально відведене поле в Особистому кабінеті.

1.13 Електронна форма договору фінансового кредиту розміщується в Особистому кабінеті Позичальника.

1.14 Введенням одноразового ідентифікатора в спеціально відведене поле в Особистому кабінеті, та натискаючи кнопку «Підтвердити» Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, погоджується з усіма визначеннями, умовами та змістом, повністю розуміє, і зобов'язується неухильно дотримуватись положень Регламенту та договору фінансового кредиту.

1.15 Укладення Товариством договору фінансового кредиту чи іншого документа з Позичальником за допомогою Одноразового ідентифікатора, юридично є еквівалентом отримання Товариством ідентичного за змістом договору чи іншого документа, які підписані власноручним підписом Позичальника, у зв’язку з чим створює для нього такі ж правові зобов‘язання та наслідки.

1.16Документи, створені в Електронній системі товариства, є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій формі.

 

Розділ 2. Надання фінансового кредиту однією сумою

2.1 Товариство надає Позичальнику кредит шляхом безготівкового переказу грошових коштів на вказаний Позичальником Банківський рахунок.

2.2 Позичальник може отримати фінансовий кредит необмежену кількість раз. Для цього після реєстрації на Веб-сайті він має право подати Заявку на отримання кредиту (далі - Заявка).

2.3 Заявка подається шляхом заповнення та надсилання її електронної форми в Особистому кабінеті на Веб-сайті.

2.4 Подаючи Заявку Позичальник підтверджує, що:

2.4.1 він не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних речовин, здатний усвідомлювати свої дії й управляти своїми вчинками;

2.4.2 на момент подачі Заявки не існує ніяких обставин, які могли б негативно вплинути на платоспроможність Позичальника.

2.5 Товариство приймає рішення про видачу кредиту або відмову у видачі кредиту і повідомляє про це Позичальника в порядку, передбаченому пунктом 1.10 цього Регламенту.

Підставами для відмови у видачі кредиту може бути, у тому числі, невиконання або несвоєчасне виконання Позичальником своїх зобов'язань за отриманими раніше кредитами, негативна кредитної історія тощо.

У разі прийняття рішення про видачу кредиту, Позичальник вчиняє дії передбачені пунктом 1.12 цього Регламенту.

2.6 У разі помилкового відправлення Заявки і отримання смс-повідомлення (SMS) від Товариства про видачу кредиту, Позичальник не підтверджує її (не вчиняє дії, передбачені пунктом 1.12 цього Регламенту). У такому разі кредитне надається, а всі дії, зроблені до цього сторонами, вважаються такими, що втратили свою юридичну силу.

2.7 Позичальник може повторно подати Заявку після припинення дії попередньо отриманого одноразового ідентифікатора.

 

Розділ 3. Надання фінансового кредиту шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії

3.1 У разі відкриття Позичальнику відновлювальної кредитної лінії Товариство надає Позичальнику кредит частинами (траншами) у межах ліміту кредитної лінії шляхом безготівкового переказу грошових коштів на вказаний Позичальником Банківський рахунок.

3.2 Транш надається Позичальникові на підставі Заявки.

3.3 Заявка подається шляхом заповнення та надсилання її електронної форми в Особистому кабінеті на Веб-сайті.

3.4 Подаючи Заявку Позичальник підтверджує, що:

3.4.1 він не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних речовин, здатний усвідомлювати свої дії й управляти своїми вчинками;

3.4.2 на момент подачі Заявки не існує ніяких обставин, які могли б негативно вплинути на платоспроможність Позичальника.

3.5 Товариство приймає рішення про видачу траншу або відмову у видачі траншу і повідомляє про це Позичальника шляхом надсилання йому смс-повідомлення (SMS) на Номер Позичальника та електронного повідомлення на зазначену Позичальником електронну пошту. При цьому Товариство не зобов'язане мотивувати причини відмови у видачі траншу.

Підставами для відмови у видачі траншу може бути, у тому числі, невиконання або несвоєчасне виконання Позичальником своїх зобов'язань за отриманими раніше кредитами та/або траншами, негативна кредитної історія тощо.

У разі прийняття рішення про видачу траншу, Позичальник вчиняє дії передбачені пунктом 1.12 цього Регламенту.

3.6 У разі помилкового відправлення Заявки і отримання смс-повідомлення (SMS) від Товариства про видачу траншу, Позичальником не підтверджує її (не вчиняє дії, передбачені пунктом 1.12 цього Регламенту). У такому разі транш не надається, а всі дії, зроблені до цього сторонами, вважаються такими, що втратили свою юридичну силу.

3.7 Позичальник може повторно подати Заявку після припинення дії попередньо отриманого одноразового ідентифікатора.

 

4. Продовження строку дії (пролонгація) договору фінансового кредиту

4.1 Позичальник має право ініціювати продовження строку надання кредиту. Для автоматичного продовження надання кредиту (продовження дії Договору фінансового кредиту) на таких самих умовах і на такий самий строк (при цьому укладання додаткового договору не потребується), Позичальник зобов'язаний:

4.1.1. не пізніше 3 (трьох) календарних днів після настання дати повернення кредиту, в повному обсязі сплатити проценти за користування кредитом за строк, визначений договором фінансового кредиту;

4.1.2. в разі порушення строку користування кредитом, визначеного договором фінансового кредиту, в повному обсязі сплатити проценти від суми несвоєчасно повернутого кредиту за кожний день користування.

4.2. Пролонгація строку дії договору фінансового кредиту відбувається з наступного дня після виконання Позичальником умов, викладених в п.п. 4.1.1 або п.п. 4.1.2 цього Регламенту.

4.3 Товариство підтверджує пролонгацію (продовження) строку дії договору фінансового кредиту шляхом зміни Графіку розрахунків в Особистому кабінеті Позичальника.

4.4 Пролонгувати (продовжувати) строк дії договору фінансового кредиту можна необмежену кількість разів.

 

5. Повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом

5.1 Позичальник зобов'язується повернути Товариству кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку дії договору фінансового кредиту та здійснювати необхідні платежі за договором фінансового кредиту не пізніше строків, визначених Графіком розрахунків.

5.2 Нарахування процентів здійснюється на суму фактично одержаного та неповерненого кредиту за фактичний строк користування кредитом.

5.3 Нарахування процентів починається з наступного дня після дня надання Позичальнику кредиту (траншу) (перерахування Товариством грошових коштів на вказаний Позичальником Банківський рахунок), а закінчується в день повного повернення кредиту (траншу) та сплати нарахованих процентів за користування кредитом (траншом) (зарахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Товариства) (включно).

5.4 Якщо закінчення строку дії договору фінансового кредиту припадає на суботу, неділю або на встановлений законом святковий (неробочий) день, Позичальник здійснює платіж на наступний робочий день після дня закінчення строку дії договору фінансового кредиту. При цьому таке виконання зобов'язань вважається належним.

5.5 Здійснюючи платежі за договором фінансового кредиту, Позичальник зобов'язаний вказати наступні дані: номер договору фінансового кредиту, своє прізвище, ім'я, по–батькові.

5.6 Якщо Товариство отримало платіж, який неможливо ідентифікувати, то такий платіж не вважається отриманим до моменту його ідентифікації. Всі ризики і наслідки, пов'язані з неможливістю ідентифікувати платіж, несе Позичальник.

5.7 Інформація про Графік розрахунків та інша інформація, пов'язана з договором фінансового кредиту, доступна Позичальнику в Особистому кабінеті.

5.8 Розрахунок Заборгованості Позичальника (в тому числі суми кредиту і процентів за користування кредитом) міститься в Графіку розрахунків та щоденно оновлюється в Особистому кабінеті, а також є невід'ємною частиною договору фінансового кредиту.

5.9. У випадку прострочення сплати платежів за Графіком розрахунків, проценти за користування кредитом нараховуються до дня повного погашення Заборгованості включно, але у будь-якому випадку не більше 90 (девяносто) календарних днів з моменту допущення прострочення сплати. Товариство має право зменшувати розмір нарахованих процентів за користування кредитом в односторонньому порядку. Таке право розповсюджується виключно на платежі за користування наданими Товариством коштами за договором фінансового кредиту та не розповсюджується на зменшення суми фактично отриманого Позичальником кредиту.

5.10. У випадку, коли Позичальник при здійсненні платежу не вказав або некоректно вказав інформацію щодо його призначення, а саме: свої прізвище, імя та по батькові, номер договору фінансового кредиту, Товариство має право не прийняти такий платіж через неможливість його ідентифікації.

5.11. У разі настання випадку, передбаченого п. 5.10 цього Регламенту, Позичальник має право звернутися до Товариства протягом 3(трьох) календарних днів шляхом направлення електронного повідомлення в довільній формі з обов'язковим зазначенням: способу і приблизного часу проведення платежу (а також при здійсненні платежу через термінали самообслуговування - із зазначенням адреси термінала, а при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення).

 

6. Відповідальність

6.1 За невиконання та/або неналежне виконання умов договору фінансового кредиту та цього Регламенту сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

6.2 Товариство має право в односторонньому порядку розірвати договір фінансового кредиту і вимагати від Позичальника повернути кредит, в тому числі достроково, а також сплатити проценти за користування ним, у випадках передбачених частиною десятою статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», а також коли:

6.2.1 Позичальник прострочив строк повернення кредиту й оплати процентів за користування кредитом;

6.2.2 Позичальник надав Товариству недостовірну інформацію;

6.2.3 Позичальник порушив будь-яку з інших умов договору фінансового кредиту.

6.2.4 відкрито будь-яким судом провадження по справах з майновими вимогами до Позичальника, включаючи подачу відповідних зустрічних позовів щодо Позичальника; відкриття виконавчого провадження майнового характеру щодо Позичальника як боржника; виявлення інформації про інші борги Позичальника.

6.3 У випадку реалізації Товариством передбаченого пунктом 6.2 цього Регламенту права, Позичальник зобов'язаний на першу вимогу Товариства виконати всі свої зобов'язання за укладеним договоромфінансового кредиту.

При цьому, така вимога вважається надісланою належним чином, якщо вона надіслана на зазначену Позичальником при реєстрації на Веб-сайті Товариства електронну пошту та/або адресу.

6.4 Товариство залишає за собою право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення Заборгованості.

6.5 Сторони договору фінансового кредиту не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у випадку, якщо зобов'язання не виконані із причин, що не залежать від волі Сторін, викликаним обставинами непереборної сили.

6.6 Товариство не несе відповідальності за перебої в роботі пошти, факсу, електронних або інших засобів зв'язку (комунікації), а також технічного устаткування, через порушення в роботі систем обміну електронними даними й платіжних систем (у тому числі Інтернет-Банку) фінансових установ, в тому числі за збитки Позичальника, що виникли через такі перебої та порушення в роботі. Всі фінансові ризики, при безготівковому перерахуванні, що пов'язані з затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

6.7. У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в договоріфінансового кредиту, Сторони цього договору зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення повідомлення засобами електронного та/або поштового звязку у триденний строк з дня виникнення таких змін, в іншому випадку, сторона несе ризик настання негативних наслідків через неповідомлення.

 

7. Захист персональних даних Позичальника і конфіденційність

7.1 Товариство підтверджує, що будь-яка інформація, яка стала йому відома про Позичальника у зв'язку з укладенням і виконанням договоруфінансового кредиту, є конфіденційною та може бути поширена лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.2 Позичальник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, реєструючись на Веб-сайті, дає свою згоду на:

7.2.1 збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, а також на збирання Товариством додаткових персональних даних з будь-яких законних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд Товариству порядку доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки своїх персональних даних іншим суб'єктам відносин (в тому числі іноземним), пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на власний розсуд Товариством, відповідно до мети, сформульованої в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність Товариства у відповідності до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись, виконання зобов’язання щодо ідентифікації та верифікації, реалізації прав кредитора, оприлюднення (повідомлення) результатів участі в розіграшах та акціях Товариству.

Згода на обробку персональних даних надається на весь строк зберігання Товариством відповідних категорій документів та/або інформації згідно чинного законодавства.

7.2.2 те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договоромфінансового кредиту, Товариство має право передати персональні дані Позичальника третім особам, що зареєстровані відповідно до законодавства України (включаючи, але не обмежуючись, кредитним установам, компаніям що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Товариством укладено договір відступлення права вимоги, бюро кредитних історій тощо) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за договоромфінансового кредиту, неустойки, збитків та інших засобів правового захисту;

7.2.3 збір, зберігання, використання та поширення Товариством інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних, відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», через наступні бюро кредитних історій:

1) ТОВ «Українське бюро кредитних історій», 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д;

2) ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 11;

3) ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», 03062, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 65, офіс 306;

4) ТОВ «Незалежне бюро кредитних історій», 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 78, офіс 1.

7.3 Умови договоруфінансового кредиту, а також вся інформація, отримана Товариством, або Позичальником у зв'язку з укладанням та/або виконанням договору фінансового кредиту, у відповідності до статті 21 Закону України «Про інформацію» відноситься до інформації з обмеженим доступом та є конфіденційною. Поширення такої інформації може відбуватись лише за взаємною згодою Сторін та у випадках, що передбачені чинним законодавством України.

 

8. Внесення змін і доповнень у Регламент

8.1 Цей Регламент затверджується Загальними зборами Учасників Товариства і розміщуються на Веб-сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

8.2 Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни й доповнення до Регламенту шляхом його затвердження у новій редакції.

8.3 Будь-які зміни й доповнення до Регламенту поширюються на всіх осіб, у тому числі позичальників, які уклали договірфінансового кредиту після дати опублікування на Веб-сайті Товариства Регламенту у новій редакції.