Архив

Условия использования

«Затверджено»

Загальними зборами учасників

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

(протокол № 7 від 06.07.2016 року)

 

РЕГЛАМЕНТ

НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС»

У цьому Регламенті терміни вживаються у такому значенні:

Банківський рахунок – належний Позичальнику картковий рахунок в установі банку.

Банківська картка – електронний платіжний засіб міжнародної платіжной системи Visa та/або MasterCard, держателем якої є Позичальник, що використовується для здійснення фінансових операцій за належним йому Банківським рахунком та реквізити якої вказуються Позичальником при реєстрації в Особистому кабінеті на Веб-сайті Товариства.

Веб-сайт – офіційний веб-сайт Товариства ultracash.com.ua

Верифікація – перевірка тавстановлення достовірності зазначених Позичальником реквізитів Банківської картки при реєстрації на Веб – сайті Товариства.

Відновлювальна кредитна лінія з певним лімітом – різновид фінансового кредиту, згідно якого в межах строку дії договору фінансового кредиту по мірі повернення Позичальником отриманого раніше кредиту, ліміт кредитної лінії відновлюється, а після закінчення строку дії договору фінансового кредиту невикористана Позичальником частина ліміту кредитної лінії анулюється.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - аналог власноручного підпису Позичальника при укладенні договорів та/або здійсненні інших правочинів з Товариством шляхомвведення в спеціально поле в Особистому кабінеті Одноразового ідентифікатора, згенерованого та надісланого електронною системо Кредитодавця.

Ліміт кредитної лінії – максимальна сума грошових коштів, яку Позичальник може отримати в кредит.

Номер Позичальника – особистий телефонний номер Позичальника, зазначений при реєстрації на Веб-сайті.

Особистий кабінет – сукупність персональних захищених сторінок Позичальника на Веб-сайті Товариства.

Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Позичальник, що прийняв пропозицію (оферту) укласти договір фінансового кредиту з Товариством на запропонованих умовах.

Фінансовий кредит - кошти, які надаються на умовах зворотності у позику фізичній особі на визначений строк та під процент.

 

Розділ 1. Порядок укладання договору фінансового кредиту

1.1. У відповідності до частини четвертої статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» цей Регламент є публічною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА ФІНАНС» (далі – Товариство) укласти договір фінансового кредиту на умовах, встановлених Товариством.

1.2 Товариство може надавати споживачам фінансових послуг фінансові кредити однією сумою або відкривати відновлювальну кредитну лінію з певним лімітом.

1.3 Позичальник, який має намір отримати кредит повинен зареєструватися на Веб-сайті. При цьому, всі дії, вчинені Позичальником з метою реєстрації на Веб-сайті та укладання договору фінансового кредиту є відповіддю (акцептом) Позичальника про прийняття пропозиції (оферти) Товариства відповідно до частини шостої статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

1.4 Для реєстрації на Веб-сайті заповнюється відповідна реєстраційна форма, в якій Позичальник зобов'язаний вказати достовірні та актуальні особисті дані, а також бажаний розмір фінансового кредиту / ліміту кредитної лінії.

1.5 Обов'язковою умовою реєстрації є:

1.5.1 надання Позичальником згоди на обробку персональних даних;

1.5.2 надання Позичальником згоди на використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором як його власноручного підпису при укладенні договорів та/або здійсненні інших правочинів з Товариством;

1.5.3 надання Позичальником згоди на те, що Товариство має право звертатися за інформацією про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які пов'язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими відносинами, яка необхідна для ухвалення рішення про надання фінансового кредиту;

1.5.4 надання Позичальником згоди на отримання смс-повідомлень (SMS), листів засобами електронного та поштового звязку з інформацією щодо фінансових послуг Товариства, в тому числі щодо укладення та виконання договорів фінансового кредиту.

1.5.5 надання Позичальником згоди на здійснення Товариством телефонних дзвінків на Номер Позичальника з метою підтвердження повноти, точності, достовірності зазначеної в реєстраційній формі на Веб-сайті інформації, а також для отримання інших відомостей від Позичальника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту або пов’язаними з ходом виконання договорів фінансового кредиту. Позичальник визнає, що він попереджений про здійснення Товариством запису таких телефонних дзвінків та надає на це згоду.

1.6 Під час реєстрації, з метою ідентифікації особи Позичальника як власника Банківського рахунку, Товариство здійснює верифікацію зазначених при реєстрації реквізитів Банківської картки. Для цього в автоматичному режимі на Банківському рахунку блокується випадкова сума від 1(одної) до 5(п'яти) гривень. З метою успішної верифікації Позичальник має забезпечити наявність на Банківському рахунку суми у розмірі не менше чим 5(п'ять) гривень.

1.7 У відповідному полі реєстраційної форми Позичальнику необхідно вказати точну заблоковану суму грошових коштів з копійками (наприклад: 2.89). Дізнатись про розмір заблокованої суми Позичальник може за допомогою інтернет-банкінгу, смс-повідомлення (SMS) від обслуговуючого банку (якщо ця послуга підключена), або подзвонивши на номер “гарячої лінії” обслуговуючого банку.

Після проходження процедури верифікації протягом 1(одної) години в автоматичному режимі відбувається розблокування на Банківському рахунку вищезазначеної суми.

1.8 Товариство приймає рішення про реєстрацію Позичальника на Веб-сайті або відмову у реєстрації та повідомляє про це Позичальника шляхом надсилання йому смс-повідомлення (SMS) на Номер Позичальника.

Товариство має право відмовити Позичальнику в реєстрації на Веб-сайті без обґрунтування причин такої відмови. У разі прийняття Товариством рішення про реєстрацію Позичальникана Веб-сайті, за допомогою унікального поєднання Логіну та Паролю, йому надається доступ до Особистого кабінету.

1.9.Товариство має право додатково вимагати від Позичальника надання належним чином завірених копій документів, які Товариство вважає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту. 

1.10 Водночас Товариство приймає рішення про надання кредиту та укладання договору фінансового кредиту або про відмову в наданні кредиту і повідомляє про це Позичальника шляхом надсилання йому смс-повідомлення (SMS) на Номер Позичальника та електронного повідомлення на зазначену Позичальником електронну пошту. При цьому Товариство не зобов'язане мотивувати причини такої відмови.

У разі прийняття рішення про надання кредиту:

а) в Особистому кабінеті відкривається доступ для перегляду договору фінансового кредиту та його підписання. Додатково копія договору фінансового кредиту з гіперпосиланням на Особистий кабінет направляється на зазначену Позичальником електронну пошту.

б) електронна система Товариства генерує Позичальнику одноразовий ідентифікатор для підписання договору фінансового кредиту.

1.11 Смс-повідомлення (SMS) про надання кредиту містить:

1) суму кредиту (ліміт кредитної лінії);

2) процентну ставку за користування кредитом;

3) строк дії договору;

4) одноразовий ідентифікатор, який діє протягом 10 хвилин з моменту його надсилання.

1.12 У разі згоди із запропонованими Товариством умовами, Позичальник підписує договір фінансового кредиту накладанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором шляхом введення одноразового ідентифікатора в спеціально відведене поле в Особистому кабінеті.

1.13 Електронна форма договору фінансового кредиту розміщується в Особистому кабінеті Позичальника.

1.14 Введенням одноразового ідентифікатора в спеціально відведене поле в Особистому кабінеті, та натискаючи кнопку «Підтвердити» Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, погоджується з усіма визначеннями, умовами та змістом, повністю розуміє, і зобов'язується неухильно дотримуватись положень Регламенту та договору фінансового кредиту.

1.15 Укладення Товариством договору фінансового кредиту чи іншого документа з Позичальником за допомогою Одноразового ідентифікатора, юридично є еквівалентом отримання Товариством ідентичного за змістом договору чи іншого документа, які підписані власноручним підписом Позичальника, у зв’язку з чим створює для нього такі ж правові зобов‘язання та наслідки.

1.16Документи, створені в Електронній системі товариства, є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій формі.

 

Розділ 2. Надання фінансового кредиту однією сумою

2.1 Товариство надає Позичальнику кредит шляхом безготівкового переказу грошових коштів на вказаний Позичальником Банківський рахунок.

2.2 Позичальник може отримати фінансовий кредит необмежену кількість раз. Для цього після реєстрації на Веб-сайті він має право подати Заявку на отримання кредиту (далі - Заявка).

2.3 Заявка подається шляхом заповнення та надсилання її електронної форми в Особистому кабінеті на Веб-сайті.

2.4 Подаючи Заявку Позичальник підтверджує, що:

2.4.1 він не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних речовин, здатний усвідомлювати свої дії й управляти своїми вчинками;

2.4.2 на момент подачі Заявки не існує ніяких обставин, які могли б негативно вплинути на платоспроможність Позичальника.

2.5 Товариство приймає рішення про видачу кредиту або відмову у видачі кредиту і повідомляє про це Позичальника в порядку, передбаченому пунктом 1.10 цього Регламенту.

Підставами для відмови у видачі кредиту може бути, у тому числі, невиконання або несвоєчасне виконання Позичальником своїх зобов'язань за отриманими раніше кредитами, негативна кредитної історія тощо.

У разі прийняття рішення про видачу кредиту, Позичальник вчиняє дії передбачені пунктом 1.12 цього Регламенту.

2.6 У разі помилкового відправлення Заявки і отримання смс-повідомлення (SMS) від Товариства про видачу кредиту, Позичальник не підтверджує її (не вчиняє дії, передбачені пунктом 1.12 цього Регламенту). У такому разі кредитне надається, а всі дії, зроблені до цього сторонами, вважаються такими, що втратили свою юридичну силу.

2.7 Позичальник може повторно подати Заявку після припинення дії попередньо отриманого одноразового ідентифікатора.

 

Розділ 3. Надання фінансового кредиту шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії

3.1 У разі відкриття Позичальнику відновлювальної кредитної лінії Товариство надає Позичальнику кредит частинами (траншами) у межах ліміту кредитної лінії шляхом безготівкового переказу грошових коштів на вказаний Позичальником Банківський рахунок.

3.2 Транш надається Позичальникові на підставі Заявки.

3.3 Заявка подається шляхом заповнення та надсилання її електронної форми в Особистому кабінеті на Веб-сайті.

3.4 Подаючи Заявку Позичальник підтверджує, що:

3.4.1 він не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних речовин, здатний усвідомлювати свої дії й управляти своїми вчинками;

3.4.2 на момент подачі Заявки не існує ніяких обставин, які могли б негативно вплинути на платоспроможність Позичальника.

3.5 Товариство приймає рішення про видачу траншу або відмову у видачі траншу і повідомляє про це Позичальника шляхом надсилання йому смс-повідомлення (SMS) на Номер Позичальника та електронного повідомлення на зазначену Позичальником електронну пошту. При цьому Товариство не зобов'язане мотивувати причини відмови у видачі траншу.

Підставами для відмови у видачі траншу може бути, у тому числі, невиконання або несвоєчасне виконання Позичальником своїх зобов'язань за отриманими раніше кредитами та/або траншами, негативна кредитної історія тощо.

У разі прийняття рішення про видачу траншу, Позичальник вчиняє дії передбачені пунктом 1.12 цього Регламенту.

3.6 У разі помилкового відправлення Заявки і отримання смс-повідомлення (SMS) від Товариства про видачу траншу, Позичальником не підтверджує її (не вчиняє дії, передбачені пунктом 1.12 цього Регламенту). У такому разі транш не надається, а всі дії, зроблені до цього сторонами, вважаються такими, що втратили свою юридичну силу.

3.7 Позичальник може повторно подати Заявку після припинення дії попередньо отриманого одноразового ідентифікатора.

 

4. Продовження строку дії (пролонгація) договору фінансового кредиту

4.1 Позичальник має право ініціювати продовження строку надання кредиту. Для автоматичного продовження надання кредиту (продовження дії Договору фінансового кредиту) на таких самих умовах і на такий самий строк (при цьому укладання додаткового договору не потребується), Позичальник зобов'язаний:

4.1.1. не пізніше 3 (трьох) календарних днів після настання дати повернення кредиту, в повному обсязі сплатити проценти за користування кредитом за строк, визначений договором фінансового кредиту;

4.1.2. в разі порушення строку користування кредитом, визначеного договором фінансового кредиту, в повному обсязі сплатити проценти від суми несвоєчасно повернутого кредиту за кожний день користування.

4.2. Пролонгація строку дії договору фінансового кредиту відбувається з наступного дня після виконання Позичальником умов, викладених в п.п. 4.1.1 або п.п. 4.1.2 цього Регламенту.

4.3 Товариство підтверджує пролонгацію (продовження) строку дії договору фінансового кредиту шляхом зміни Графіку розрахунків в Особистому кабінеті Позичальника.

4.4 Пролонгувати (продовжувати) строк дії договору фінансового кредиту можна необмежену кількість разів.

 

5. Повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом

5.1 Позичальник зобов'язується повернути Товариству кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку дії договору фінансового кредиту та здійснювати необхідні платежі за договором фінансового кредиту не пізніше строків, визначених Графіком розрахунків.

5.2 Нарахування процентів здійснюється на суму фактично одержаного та неповерненого кредиту за фактичний строк користування кредитом.

5.3 Нарахування процентів починається з наступного дня після дня надання Позичальнику кредиту (траншу) (перерахування Товариством грошових коштів на вказаний Позичальником Банківський рахунок), а закінчується в день повного повернення кредиту (траншу) та сплати нарахованих процентів за користування кредитом (траншом) (зарахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Товариства) (включно).

5.4 Якщо закінчення строку дії договору фінансового кредиту припадає на суботу, неділю або на встановлений законом святковий (неробочий) день, Позичальник здійснює платіж на наступний робочий день після дня закінчення строку дії договору фінансового кредиту. При цьому таке виконання зобов'язань вважається належним.

5.5 Здійснюючи платежі за договором фінансового кредиту, Позичальник зобов'язаний вказати наступні дані: номер договору фінансового кредиту, своє прізвище, ім'я, по–батькові.

5.6 Якщо Товариство отримало платіж, який неможливо ідентифікувати, то такий платіж не вважається отриманим до моменту його ідентифікації. Всі ризики і наслідки, пов'язані з неможливістю ідентифікувати платіж, несе Позичальник.

5.7 Інформація про Графік розрахунків та інша інформація, пов'язана з договором фінансового кредиту, доступна Позичальнику в Особистому кабінеті.

5.8 Розрахунок Заборгованості Позичальника (в тому числі суми кредиту і процентів за користування кредитом) міститься в Графіку розрахунків та щоденно оновлюється в Особистому кабінеті, а також є невід'ємною частиною договору фінансового кредиту.

5.9. У випадку прострочення сплати платежів за Графіком розрахунків, проценти за користування кредитом нараховуються до дня повного погашення Заборгованості включно, але у будь-якому випадку не більше 90 (девяносто) календарних днів з моменту допущення прострочення сплати. Товариство має право зменшувати розмір нарахованих процентів за користування кредитом в односторонньому порядку. Таке право розповсюджується виключно на платежі за користування наданими Товариством коштами за договором фінансового кредиту та не розповсюджується на зменшення суми фактично отриманого Позичальником кредиту.

5.10. У випадку, коли Позичальник при здійсненні платежу не вказав або некоректно вказав інформацію щодо його призначення, а саме: свої прізвище, імя та по батькові, номер договору фінансового кредиту, Товариство має право не прийняти такий платіж через неможливість його ідентифікації.

5.11. У разі настання випадку, передбаченого п. 5.10 цього Регламенту, Позичальник має право звернутися до Товариства протягом 3(трьох) календарних днів шляхом направлення електронного повідомлення в довільній формі з обов'язковим зазначенням: способу і приблизного часу проведення платежу (а також при здійсненні платежу через термінали самообслуговування - із зазначенням адреси термінала, а при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення).

 

6. Відповідальність

6.1 За невиконання та/або неналежне виконання умов договору фінансового кредиту та цього Регламенту сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

6.2 Товариство має право в односторонньому порядку розірвати договір фінансового кредиту і вимагати від Позичальника повернути кредит, в тому числі достроково, а також сплатити проценти за користування ним, у випадках передбачених частиною десятою статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», а також коли:

6.2.1 Позичальник прострочив строк повернення кредиту й оплати процентів за користування кредитом;

6.2.2 Позичальник надав Товариству недостовірну інформацію;

6.2.3 Позичальник порушив будь-яку з інших умов договору фінансового кредиту.

6.2.4 відкрито будь-яким судом провадження по справах з майновими вимогами до Позичальника, включаючи подачу відповідних зустрічних позовів щодо Позичальника; відкриття виконавчого провадження майнового характеру щодо Позичальника як боржника; виявлення інформації про інші борги Позичальника.

6.3 У випадку реалізації Товариством передбаченого пунктом 6.2 цього Регламенту права, Позичальник зобов'язаний на першу вимогу Товариства виконати всі свої зобов'язання за укладеним договоромфінансового кредиту.

При цьому, така вимога вважається надісланою належним чином, якщо вона надіслана на зазначену Позичальником при реєстрації на Веб-сайті Товариства електронну пошту та/або адресу.

6.4 Товариство залишає за собою право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення Заборгованості.

6.5 Сторони договору фінансового кредиту не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у випадку, якщо зобов'язання не виконані із причин, що не залежать від волі Сторін, викликаним обставинами непереборної сили.

6.6 Товариство не несе відповідальності за перебої в роботі пошти, факсу, електронних або інших засобів зв'язку (комунікації), а також технічного устаткування, через порушення в роботі систем обміну електронними даними й платіжних систем (у тому числі Інтернет-Банку) фінансових установ, в тому числі за збитки Позичальника, що виникли через такі перебої та порушення в роботі. Всі фінансові ризики, при безготівковому перерахуванні, що пов'язані з затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

6.7. У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в договоріфінансового кредиту, Сторони цього договору зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення повідомлення засобами електронного та/або поштового звязку у триденний строк з дня виникнення таких змін, в іншому випадку, сторона несе ризик настання негативних наслідків через неповідомлення.

 

7. Захист персональних даних Позичальника і конфіденційність

7.1 Товариство підтверджує, що будь-яка інформація, яка стала йому відома про Позичальника у зв'язку з укладенням і виконанням договоруфінансового кредиту, є конфіденційною та може бути поширена лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.2 Позичальник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, реєструючись на Веб-сайті, дає свою згоду на:

7.2.1 збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, а також на збирання Товариством додаткових персональних даних з будь-яких законних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд Товариству порядку доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки своїх персональних даних іншим суб'єктам відносин (в тому числі іноземним), пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на власний розсуд Товариством, відповідно до мети, сформульованої в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність Товариства у відповідності до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись, виконання зобов’язання щодо ідентифікації та верифікації, реалізації прав кредитора, оприлюднення (повідомлення) результатів участі в розіграшах та акціях Товариству.

Згода на обробку персональних даних надається на весь строк зберігання Товариством відповідних категорій документів та/або інформації згідно чинного законодавства.

7.2.2 те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договоромфінансового кредиту, Товариство має право передати персональні дані Позичальника третім особам, що зареєстровані відповідно до законодавства України (включаючи, але не обмежуючись, кредитним установам, компаніям що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Товариством укладено договір відступлення права вимоги, бюро кредитних історій тощо) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за договоромфінансового кредиту, неустойки, збитків та інших засобів правового захисту;

7.2.3 збір, зберігання, використання та поширення Товариством інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних, відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», через наступні бюро кредитних історій:

1) ТОВ «Українське бюро кредитних історій», 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д;

2) ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 11;

3) ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», 03062, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 65, офіс 306;

4) ТОВ «Незалежне бюро кредитних історій», 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 78, офіс 1.

7.3 Умови договоруфінансового кредиту, а також вся інформація, отримана Товариством, або Позичальником у зв'язку з укладанням та/або виконанням договору фінансового кредиту, у відповідності до статті 21 Закону України «Про інформацію» відноситься до інформації з обмеженим доступом та є конфіденційною. Поширення такої інформації може відбуватись лише за взаємною згодою Сторін та у випадках, що передбачені чинним законодавством України.

 

8. Внесення змін і доповнень у Регламент

8.1 Цей Регламент затверджується Загальними зборами Учасників Товариства і розміщуються на Веб-сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

8.2 Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни й доповнення до Регламенту шляхом його затвердження у новій редакції.

8.3 Будь-які зміни й доповнення до Регламенту поширюються на всіх осіб, у тому числі позичальників, які уклали договірфінансового кредиту після дати опублікування на Веб-сайті Товариства Регламенту у новій редакції.

 

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ № _______

 

м.Харків _______

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА ФІНАНС» (далі – «Кредитодавець»), в особі Директора Маркуса Дмитра Романович, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______, паспорт серії _______ номер _______, реєстраційний номер облікової картки платника податків _______(далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей договір фінансового кредиту (далі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитодавець надає Позичальникові грошові кошти в розмірі _______ (_______)гривень (далі – сума кредиту) на умовах строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом не пізніше строку, визначеного в пункті 1.4 цього Договору. Кредит надається на споживчі цілі.

1.2. Сторони погодили наступну процентну ставку за користування кредитом:

- _______% від суми кредиту за кожний день користування кредитом у межах строку, визначеного в п.1.4 цього Договору;

- _______% від суми несвоєчасно повернутого кредиту за кожний день користування кредитом понад строк, зазначений у пункті 1.4 цього Договору.

1.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту перерахування Кредитодавцем грошових коштів на картковий рахунок банківської платіжної картки Позичальника, номер якої було вказано Позичальником при реєстрації на Веб-сайті Кредитодавця ultracash.com.ua.

1.4. Строк надання кредиту та строк дії Договору становить _______ (_______) днів, а саме: з _______ по _______, але в будь-якому випадку цей Договір діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов, яке мало місце під час дії Договору та не припиняє нарахування Кредитодавцем процентів за користування кредитом.

1.5.Сукупна вартість кредиту зазначена в Графіку розрахунків, що є невід'ємною частиною Договору.

1.6. Позичальник має право ініціювати продовження строку надання кредиту. Для автоматичного продовження надання кредиту (продовження дії Договору) на таких самих умовах і на такий самий строк (при цьому укладання додаткового договору не потребується), Позичальник зобов'язаний:

1.6.1. не пізніше 3 (трьох) календарних днів після настання дати повернення кредиту в повному обсязі сплатити проценти за користування кредитом за строк, зазначений в пункті 1.4 Договору;

1.6.2. в разі порушення строку користування кредитом, зазначеного у пункті 1.4 цього Договору, в повному обсязі сплатити проценти від суми несвоєчасно повернутого кредиту за кожний день користування.

1.7. Невід'ємною частиною цього Договору є Регламент надання фінансових кредитів ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС» (далі – «Регламент»), який розміщений на сайті ultracash.com.ua. Укладаючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, погоджується з усіма визначеннями, умовами та змістом, повністю розуміє, і зобов'язується неухильно дотримуватись положень Регламенту.

1.8. В разі, якщо Позичальник здійснює повернення кредиту та сплату нарахованих процентів за користування кредитом протягом 3 (трьох) календарних днів після закінчення строку надання кредиту, наведеного в п.1.4. цього Договору, нарахування процентів у зазначений строк не проводиться. За інших умов, проценти нараховуються згідно п. 1.2 цього Договору.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом та виконання усіх інших встановлених Договором зобов’язань; 2) розірвати в односторонньому порядку цей Договір та вимагати повернення кредиту та сплати всіх нарахованих процентів за користування кредитом, в разі порушення Позичальником умов цього Договору; 3) інші права, передбачені Договором та чинним законодавством.

 

 

2.2 Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за Договором; 2) повідомляти Позичальника про зміну даних, зазначених у розділі 8 Договору в 3-денний строк з моменту виникнення таких змін; 3) виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та чинним законодавством.

2.3. Позичальник має право:

1) достроково повернути кредит; 2) інші права, передбачені Договором та чинним законодавством;

2.4. Позичальник зобов’язаний:

1) у встановлений Договором строк повернути кредит та сплатити проценти за його користування; 2) повідомляти Кредитодавця про зміну даних, зазначених у розділі 8 Договору в 3-денний строк з моменту виникнення таких змін; 3) виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та чинним законодавством.

 

3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

3.1 Сума кредиту та проценти за користування кредитом складають Заборгованість за Договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, зазначений у розділі 8 цього Договору.

3.2 Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти нараховуються з дня наступного за днем надання Позичальнику кредиту (перерахування Кредитодавцем грошових коштів на картковий рахунок банківської платіжної картки Позичальника, номер якої було вказано Позичальником при реєстрації на Веб-сайті Кредитодавця ultracash.com.ua), а закінчується в день повного повернення кредиту та сплати нарахованих процентів за користування кредитом (зарахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Кредитодавця, зазначений у розділі 8 цього Договору) включно.

3.3 При надходженні коштів для виконання зобов'язань Позичальника, Кредитодавець направляє їх в такій черговості: 1) у першу чергу здійснюється сплата процентів за користування кредитом; 3) у другу чергу здійснюється повернення суми кредиту.

3.4 У випадку, якщо сума останнього платежу погашення Заборгованості складається із залишком копійок, то в цьому разі залишок копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів, вказане у п. 3.1 цього Договору, підлягає сплаті з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок. Вказаний залишок копійок, який округляється до 1 (однієї) гривні, є технічною комісією за обслуговування кредиту.

3.5 Кредитодавець має право зменшувати розмір нарахованих процентів за користування кредитом в односторонньому порядку. Таке право розповсюджується виключно на платежі за користування наданими Кредитодавцем коштами за цим Договором та не розповсюджується на зменшення суми фактично отриманого Позичальником кредиту.

3.6 Позичальник повідомлений та погоджується, що Кредитодавець має право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення Заборгованості.

3.7 У випадку прострочення сплати платежів за Графіком розрахунків, проценти за користування кредитом нараховуються до дня повного погашення Заборгованості включно, але у будь-якому випадку не більше 90 (девяносто) календарних днів з моменту допущення прострочення сплати.

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

4.1 Кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1 Сторони домовились, що місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, визначене в розділі 8 цього Договору.

5.2 Всі спори за Договором вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства.

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1 Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів (за винятком випадку, зазначеного у пункті 1.6 Договору).

6.2Договір може бути достроково розірваний у випадках передбачених чинним законодавством, в тому числі Кредитодавцем в односторонньому порядку у наслідок порушення Позичальником умов цього Договору, шляхом направлення відповідного повідомлення.

 

7. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1 Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

7.2 Позичальник підтверджує, що отримав від Кредитодавця до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та в частині другій та шостій статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», а також повідомлений про свої права згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7.3. Підписуючи даний Договір, Позичальник засвідчує, що:

7.3.1. ознайомлений, повністю розуміє та погоджується з усіма умовами та змістом Договору та Додатків до нього і зобов'язується неухильно їх дотримуватись;

7.3.2. інформація надана Кредитодавцем забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги за цим Договором без нав'язування її придбання;

7.3.3. надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором в якості аналога власноручного підпису;

7.3.4. надав згоду на передачу Кредитодавцю своїх персональних даних та їх обробку, в тому числі з метою оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором;

7.3.5. надав згоду на те, що Кредитодавець, з метою отримання інформації про фінансовий стан Позичальника та перевірки його кредитної історії, має право звертатись до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, а також Бюро кредитних історій;

7.3.6. надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань перед Кредитодавцем за цим Договором, Кредитодавець має право передати персональні дані Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, Бюро кредитних історій, кредитним установам, колекторським компаніям тощо) для захисту своїх законних прав та інтересів;

7.3.7. має згоду іншого з подружжя на укладення цього Договору (в разі перебування в одруженому стані);

7.3.8. надав згоду на отримання СМС-повідомлень (SMS), листів засобами електронного та поштового зв’язкуз інформацією Кредитодавця щодо укладення та виконання цього Договору.

 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

_______

код за ЄДРПОУ: 39977606

м.Харків, вул.Тобольська, б.42, кім. 316

п/р: 265032686 в АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ”, МФО: 380805

п/р: 26504053100415 в ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО: 321842

паспорт серії _______ номер _______,

реєстраційний номер облікової

картки платника податків _______

 

 

 

Директор:

___________ /Маркус Д.Р./

МП

 

 

___________ /_______/

 

 

 

 

Додаток № 1 до договору фінансового кредиту № _______ від_______

(є невідємною частиною договору фінансового кредиту № _______від _______)

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ

  1. Орієнтовний графік розрахунків за договором фінансового кредиту № _______від _______:

Дата видачі кредиту

(траншу)

Сума кредиту

(траншу), гривень

Дата планового повернення кредиту (траншу) та сплати процентів

 

Нарахована сума процентів, гривень

 

Всього до сплати, гривень

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

  1. Сукупна вартість кредиту становить _______% від суми кредиту (в процентному вираженні) або _______ грн. (у грошовому вираженні) і включає в себе: проценти за користування кредитом _______% від суми кредиту (в процентному вираженні) або _______ грн. (у грошовому вираженні);

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

_______

код за ЄДРПОУ: 39977606

61072, м.Харків, вул.Тобольська, б.42, кім. 316

п/р: 265032686 в АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ”, МФО: 380805

п/р: 26504053100415 в ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО: 321842

паспорт серії _______ номер _______,

реєстраційний номер облікової

картки платника податків _______

 

 

 

Директор:

___________ /Маркус Д.Р./

МП

 

 

___________ /_______/

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

Від «25» листопада 2015 року № 4-ПД

 

Положення про обробку та захист персональних даних

у базах персональних даних

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»

 

1. Загальні вимоги та мета

1.1. Цим Положенням про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних (далі – Положення) регулюються відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки в рамках діяльності ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС» (далі – Товариство).

1.2. Положення дає визначення основним поняттям, що стосуються персональних даних (далі – ПД), містить мету обробки ПД, процедуру обробки ПД, права суб’єктів ПД, порядок захисту ПД, інші вимоги законодавства.

1.3. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

2. Визначення термінів

2.1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

- база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

- володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

- згода суб'єкта персональних даних - будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

- обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

- персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

- розпорядник бази персональних даних - фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

- суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

- третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

 

3. Перелік баз ПД

3.1. Товариство є власникомнаступних баз ПД: база ПД контрагенти.

 

4.Мета обробки ПД

4.1. Метою обробки ПД є - зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних»

4.2. Метою обробки ПД є - забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/супроводження та здійснення розрахунків за послугами, що надаються Товариством.

 

5. Порядок обробки ПД

5.1. Згода суб’єкта ПД має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її ПД відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта ПД може бути надана у наступних формах:

- документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;

- електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її ПД доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта ПД;

- відповідний розділ Регламенту надання фінансових кредитів Товариства;

- відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

5.2. Згода суб’єкта ПД надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

5.3. Повідомлення суб’єкта ПД про включення його ПД до бази ПД, права, визначені Законом України «Про захистперсональнихданих», мету зборуданих та осіб, яким передаються його ПД здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

5.4. Обробка ПД про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

 

6. Місцезнаходження бази ПД

6.1. Вказані у розділі 3 цього Положення бази ПД знаходяться за адресою Товариства.

 

7. Умови розкриття інформації про ПД третім особам.

7.1. Порядок доступу до ПД третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта ПД, наданої володільцю бази ПД на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

7.2. Доступ до ПД третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

7.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з ПД, може подати запит щодо доступу (далі — запит) до ПД Товариству.

7.4. У запиті зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);

- найменування, місце знаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);

- прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

- відомості про базу ПД, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

- перелік ПД, що запитуються;

- мета запиту.

7.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку Товариство доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні ПД не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

7.6. Усі працівники Товариства зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо ПД.

7.7. Відстрочення доступу до ПД третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

7.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

7.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

- дата відправлення повідомлення;

- причина відстрочення;

- строк, протягом якого буде задоволене запит.

7.10. Відмова у доступі до ПД допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

7.11. У повідомленні про відмову зазначаються:

- прізвище, ім’я, по батьковіпосадової особи, яка відмовляє у доступі;

- дата відправленняповідомлення;

- причина відмови.

7.12. Рішення про відстрочення або відмову в доступі до ПД може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту ПД, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту ПД, або до суду.

 

8. Захист ПД

8.1. Товариство обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

8.2. Відповідальна особа Товариства організовує роботу, пов’язану із захистом ПД при їх обробці, відповіднодо закону. Відповідальна особа визначається наказом директора Товариства. Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом ПД при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

8.3. Відповідальна особа зобов’язана:

- знати законодавство України в сфері захисту ПД;

- розробити процедури доступу до ПД співробітників відповідно до їхніх службових обов’язків;

- забезпечити виконання співробітниками Товариства вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства щодо обробки і захисту ПД у базах ПД;

- розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства щодо обробки і захисту ПД у базах ПД, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;

- повідомляти директора Товариства про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства щодо обробки і захисту ПД у базах ПД у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;

- забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом ПД даних згоди на обробку своїх ПД та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

8.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

- отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані директором Товариства, пов’язані із обробкою ПД;

- робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;

- брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом ПД при їх обробці;

- вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процессі обробки ПД;

- одержувати пояснення від працівників Товариства з питань здійснення обробки ПД;

- підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

8.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до ПД у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту ПД та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту ПД.

8.6. Працівники, що мають доступ до ПД, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб ПД, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з ПД, крім випадків, установлених законом.

8.7. Працівники, що мають доступ до ПД, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

8.8. ПД не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта ПД на обробку цих даних.

 

9. Права суб’єкта ПД

9.1. Суб’єкт ПД має право:

- знати про місцезнаходження бази ПД, яка містить його ПД, її призначення та найменування, місце знаходження Товариства або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД, що містяться у відповідній базі ПД;

- на доступ до своїх ПД, що містяться у відповідній базі ПД;

- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його ПД у відповідній базі ПД, а також отримувати зміст його ПД, які зберігаються;

- пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням протии обробкисвоїх ПД органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

- пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися з питань захисту своїх прав щодо ПД до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту ПД;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист ПД.

 

10. Порядок роботи з запитами суб’єкта ПД

10.1. Суб’єкт ПД має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з ПД, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

10.2. Доступ суб’єкта ПД до даних про себе здійснюється безоплатно.

10.3. Суб’єкт ПД може подавати Товариству запит щодо доступу до ПД.

У запиті зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові, місцепроживання (місцеперебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта ПД;

- інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта ПД;

- відомості про базу ПД, стосовно якої подається запит;

- перелік ПД, що запитуються.

10.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

10.5. Протягом цього строку Товариство доводить до відома суб’єкта ПД, що запит буде задоволено або відповідні ПД не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

10.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом. 

Сервіс ULTRACASHtm надається ТОВ «Ультра Фінанс» (Ultra Finance LLC)

Ідентифікаційні дані фінансової установи

Код за ЄДРПОУ

39977606

Місцезнаходження

61072, м.Харків, вул.Тобольська, б. 42, кім. 316

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

 

Відомості про власників істотної участі фінансової установи

Жоден із співзасновників установи не має істотної участі в статутному капіталі

 

Відомості про склад виконавчого органу фінансової установи

Директор ТОВ «Ультра Фінанс» - Маркус Дмитро Романович

 

Відомості про ліцензії та дозволи фінансової установи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи IK №147 від 20.10.2015, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Ліцензія на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 12.11.2015 року (не має строку дії), переоформлена 26.01.2017 року на підставі розпорядження №163 «Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» на Ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, про початок процедури ліквідації фінансової установи

Справа про банкрутство не порушувалась. ТОВ «Ультра Фінанс» не перебуває в процесі ліквідації.

 

Річна звітність та аудиторський висновок про її достовірність

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

 

Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3

Тел.: +38 (044) 234-39-46

Email: office@nfp.gov.ua

 

Орган з питань захисту прав споживачів:

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області

Адреса: 61166, Харківська область, м. Харків, пр-т Науки, 40

Тел.: +38 (057) 725-19-00

e-mail: gudpss@kh-consumer.gov.ua

Свидетельство

Не пропускай новости, подпишись на нашу рассылку